Zápis do 1. třídy

Zápis do prvního ročníku v době koronaviru pro rok 2021/2022

 1. Zápis do prvního ročníku proběhne pravděpodobně bez přítomnosti žáků a jejich zákonných zástupců.
 2. Vaše podpisy na potřebné dokumenty získáme dodatečně. Budete k tomu vyzváni mailem, který uvedete na přihlášce.
  Přihlášku je možno podat těmito způsoby:
 3. do datové schránky školy ID: 6q6vtp4
 4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): reditel@zsdritec.cz
 5. poštou
 6. osobně
  Můžete poslat mailem bez elektronického podpisu. K podepsání žádosti budete v takovém případě vyzváni do pěti dnů – domluvíme telefonicky osobní schůzku.
  Přihlášku si stáhněte na webových stránkách školy. Můžete si ji též vyžádat mailem. Případně v listinné podobě u paní učitelky v MŠ Delfínci po otevření mateřské školy. Na přihlášku uveďte datum v rozmezí 1. – 30. 4. 2021!
 7. škola otevře pouze jednu první třídu, maximálně 19 žáků.
 8. elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2021
 9. zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte v pondělí 26. dubna 2021 od 16 – 17 hodin.
 10. k zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). Platí pro zákonné zástupce, kteří přijdou osobně své dítě zapsat 26. dubna, ostatní předloží při podpisu žádosti o přijetí do školy
 11. zapsané musí být všechny děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
 12. zápis musí provést i rodiče žáků po odkladu
 13. rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny (SPC). Obě tato souhlasná doporučení musí rodič škole dodat bezodkladně
 14. do školy budou přijati žáci, kteří splňují kritéria vydaná ředitelkou školy
 15. přednostně budou přijímány děti s místem pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy (Dříteč, Bukovina n/L, Újezd u Sezemic), a to až do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku
 16. děti z dalších, nespádových obvodů budou přijímány do počtu dětí (viz výše) přijímaných pro školní rok 2021/2022 dle těchto kritérií:
  a) dále pak sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2021/2022 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice
  b) dále pak sourozenci dětí, které ve školním roce 2021/2022 pokračují v plnění školní docházky v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice
  c) Děti, které ve školním roce 2020/2021 navštěvovaly mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice
  d) veřejné losování
 17. případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude v září 2021 ještě 6 let) budeme řešit individuálně telefonicky
 18. výsledky zápisu, přijatí, případně nepřijatí – budou zveřejněny na webových stránkách školy, ve vitríně školy, na úřední desce obce Dříteč
  nejdéle 28. května 2021
  Vyhrazujeme si právo na změny, pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změní podmínky
  Pokud to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme zápis s osobní účastí dětí a jejich rodinných příslušníků, a to pravděpodobně v červnu. O této skutečnosti budeme včas informovat rodiče přijatých dětí.