Zápis do MŠ

Podání žádosti – čtěte pozorně až do konce

Ve dnech 2. 5. – 16. 5. 2021

Přihlášku si stáhněte na našem webu v záložce MŠ Zápis nebo níže. Můžete si ji vyzvednout i v listinné podobě po telefonické domluvě s ředitelkou školy (606 631 763)

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou – doporučeně,
  4. osobním podáním ve škole (můžete do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu školy)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů – budete k tomu vyzváni.

Na přihlášku uveďte kontakt na Vás – telefon, email. Na uvedený email Vám potvrdím přijetí přihlášky.

Ve dnech 17. – 18. 5. 2021 budete emailem jednotlivě vyzváni, abyste se dostavili k podpisu dokumentu o přidělení registračního čísla. Toto je nutné před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Nezapomeňte uvést datum narození dítěte a datum narození zákonného zástupce.

Nezapomeňte přiložit kopii rodného listu dítěte!

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Výsledky zápisu budou zveřejněny nejdéle 16. 6. 2021 na vývěsce školy (před školní budovou), na webu školy.

Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy

Ve Dřítči dne 9. 4. 2021

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>