Zápis do školy za přítomnosti dětí proběhne ve ČTVRTEK 10. 6. 2021 v čase 15:00- 17:30 hodin

Vážení rodiče,

pro lepší komfort Vašeho dítěte doporučujeme, vybrat si konkrétní čas zápisu.

Zapište se do tabulky, která visí na dveřích školky ve třídě Delfínci. Zápisu se nemusíte obávat, bude to pro Vaše dítě příjemná záležitost. Dárečky už máme nachystané J

K zápisu nemusíte dítě nijak speciálně připravovat. Společně si to pěkně užijeme.

Těšíme se na Vás.

Zápis proběhne za přísných epidemiologických opatření: dezinfekce rukou, měření teploty, dospělí musí mít respirátory.Pokud se situace nezmění, děti mít ochranu úst a nosu nemusí.

Za tyto komplikace se omlouváme.

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná v úterý 18. 5. v 16:30 hodin v učebně přírodních věd v ZŠ.

Schůzka proběhne za přísných epidemiologických opatření: dezinfekce rukou, měření teploty, dospělí musí mít respirátory a potvrzení o negativním testu na COVID-19 (stačí potvrzení ze zaměstnání) nebo certifikát o očkování starší dvou týdnů, případně potvrzení, že jste onemocnění COVID-19 prodělali v posledních 90 dnech. Za tyto komplikace se velice omlouváme.

Zápis do MŠ

Podání žádosti – čtěte pozorně až do konce

Ve dnech 2. 5. – 16. 5. 2021

Přihlášku si stáhněte na našem webu v záložce MŠ Zápis nebo níže. Můžete si ji vyzvednout i v listinné podobě po telefonické domluvě s ředitelkou školy (606 631 763)

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou – doporučeně,
 4. osobním podáním ve škole (můžete do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu školy)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů – budete k tomu vyzváni.

Na přihlášku uveďte kontakt na Vás – telefon, email. Na uvedený email Vám potvrdím přijetí přihlášky.

Ve dnech 17. – 18. 5. 2021 budete emailem jednotlivě vyzváni, abyste se dostavili k podpisu dokumentu o přidělení registračního čísla. Toto je nutné před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Nezapomeňte uvést datum narození dítěte a datum narození zákonného zástupce.

Nezapomeňte přiložit kopii rodného listu dítěte!

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Výsledky zápisu budou zveřejněny nejdéle 16. 6. 2021 na vývěsce školy (před školní budovou), na webu školy.

Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy

Ve Dřítči dne 9. 4. 2021

Zápis do 1. třídy

Zápis do prvního ročníku v době koronaviru pro rok 2021/2022

 1. Zápis do prvního ročníku proběhne pravděpodobně bez přítomnosti žáků a jejich zákonných zástupců.
 2. Vaše podpisy na potřebné dokumenty získáme dodatečně. Budete k tomu vyzváni mailem, který uvedete na přihlášce.
  Přihlášku je možno podat těmito způsoby:
 3. do datové schránky školy ID: 6q6vtp4
 4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): reditel@zsdritec.cz
 5. poštou
 6. osobně
  Můžete poslat mailem bez elektronického podpisu. K podepsání žádosti budete v takovém případě vyzváni do pěti dnů – domluvíme telefonicky osobní schůzku.
  Přihlášku si stáhněte na webových stránkách školy. Můžete si ji též vyžádat mailem. Případně v listinné podobě u paní učitelky v MŠ Delfínci po otevření mateřské školy. Na přihlášku uveďte datum v rozmezí 1. – 30. 4. 2021!
 7. škola otevře pouze jednu první třídu, maximálně 19 žáků.
 8. elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2021
 9. zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte v pondělí 26. dubna 2021 od 16 – 17 hodin.
 10. k zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). Platí pro zákonné zástupce, kteří přijdou osobně své dítě zapsat 26. dubna, ostatní předloží při podpisu žádosti o přijetí do školy
 11. zapsané musí být všechny děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
 12. zápis musí provést i rodiče žáků po odkladu
 13. rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny (SPC). Obě tato souhlasná doporučení musí rodič škole dodat bezodkladně
 14. do školy budou přijati žáci, kteří splňují kritéria vydaná ředitelkou školy
 15. přednostně budou přijímány děti s místem pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy (Dříteč, Bukovina n/L, Újezd u Sezemic), a to až do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku
 16. děti z dalších, nespádových obvodů budou přijímány do počtu dětí (viz výše) přijímaných pro školní rok 2021/2022 dle těchto kritérií:
  a) dále pak sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2021/2022 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice
  b) dále pak sourozenci dětí, které ve školním roce 2021/2022 pokračují v plnění školní docházky v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice
  c) Děti, které ve školním roce 2020/2021 navštěvovaly mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice
  d) veřejné losování
 17. případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude v září 2021 ještě 6 let) budeme řešit individuálně telefonicky
 18. výsledky zápisu, přijatí, případně nepřijatí – budou zveřejněny na webových stránkách školy, ve vitríně školy, na úřední desce obce Dříteč
  nejdéle 28. května 2021
  Vyhrazujeme si právo na změny, pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změní podmínky
  Pokud to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme zápis s osobní účastí dětí a jejich rodinných příslušníků, a to pravděpodobně v červnu. O této skutečnosti budeme včas informovat rodiče přijatých dětí.