1. třída – Žabičky

Provozní doba 1. třídy – Žabičky je 6,30 – 16,30 hod.
10.03.2022 Víla ♥ s pohádkou „TULIPÁNEK“


8. března si na Žabičkách uspořádáme KARNEVAL PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ.

Děti mohou přijít v maskách. ♥

Těšíme se. 🙂10.02. 2022 Víla ♥ s pohádkou „BUBÁCI NA HRADĚ STRACHOVĚ“


13.01.2022 Víla ♥ s pohádkou „ZIMNÍ KRÁLOVNA“


11.11. 2021 Víla ♥ s pohádkou „ČERT A KÁČA“


12.10. 2021 Víla ♥ s pohádkou „Kouzelná hruška“


—————————————————————————–

16.9.2021 v 8:30 divadlo Víla Srdíčková
24.9.2021 v 9:00 pojedeme vláčkem na výlet


TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2021/2022

I. TŘÍDA ŽABIČKY

„Hrajeme si, povídáme, ve školce se dobře máme. Kdo může za úsměv všech, přece třída ŽABIČEK.“

CHARAKTERISTIKA TVP:

Třídní vzdělávací plán je v souladu s cíli předškolního vzdělávání. Vychází z potřeb a zájmu dětí, z jejich přirozeného vývoje a konkrétních podmínek mateřské školy.

TVP odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby reprezentoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost
 • Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí adekvátně k věku

TVP je zpracován do samostatných bloků. Každý blok je motivován charakterizujícím ročním obdobím, proměnami přírody v daném ročním období a zvyky, které se v daném období nachází.

TVP je plánován v souladu s ŠVP.

Prolínají se v něm všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání – oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.

Harmonické vztahy, prostředí a harmonická atmosféra jsou základem pro úspěšný průběh předškolního vzdělávání a celkový rozvoj dětské osobnosti. Naším cílem je spokojený kolektiv, navazování a prohlubování přátelských vztahů, rozvíjení empatického vnímání, soudržnost a schopnost uvědomění si, že JÁ A TY JSME MY. Z toho vychází vzájemná tvorba třídních pravidel, průběžné řešení problémových situací, prosociální hry, komunitní kruhy, kooperace při hrách a činnostech, oslava narozenin, společné akce s rodiči, spolupráce se ZŠ, fyzické aktivity pro posílení dětské psychiky.

METODY VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Spontánní učení – pozoruji, napodobuji
 • Řízené učení – dospělý udává směr
 • Situační učení – když chceme učit děti o přírodě, vyrazíme do přírody
 • Sociální učení – žiji v kolektivu, učím se chápat jeho zákonitosti a začlenit se tak, aby mi bylo dobře
 • Prožitkové učení – prožitek umocní poznání
 • Kooperativní učení – Spoluprací vymyslíme více
 • Integrované vzdělávání – děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Motorické učení
 • Slovní učení

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Spontánní sociální učení
 • Vyvážené spontánní a řízené aktivity
 • Individuální činnosti a v menších skupinkách
 • Komunitní kruh
 • Frontální činnosti

OČEKÁVANÉ POZNATKY, HODNOTY, POSTOJE U DĚTÍ:

 • Samostatnost
 • Kamarádství
 • Poznávání sebe sama, druhých
 • Posílení sebedůvěry
 • Tvorba zodpovědnosti za své chování a činy
 • Seznámení se svým okolím, lidmi, přírodou, zvyky, tradicemi
 • Umět si poradit a řešit problémy adekvátně k věku
 • Radost z objevování, poznání, seznamování, tvoření

ZAMĚŘÍME SE NA:

 • Rozvíjení prosociálního chování – třídní pravidla, emoce, vzájemné vztahy, hodnoty, harmonie v kolektivu
 • Rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností – logo hrátky, poslech a dramatizace pohádek, rytmické a sluchové hry, poznávání písmenek, vyjadřování myšlenek
 • Prohlubování poznatků o přírodě, její proměny, vnímání sounáležitosti s přírodou a úcty k ní – přímé pozorování, experimenty, péče o ptactvo v zimním období, poslech příběhů z přírody, projekty zaměřené na přírodu
 • Pohybové aktivity – spontánní, řízené, využití rozmanitého náčiní, nářadí, venkovní aktivity, zahrada
 • Vytváření podmínek pro tvořivost, samostatnost, kooperaci
 • Rozvíjení hudebních dovedností – použití hudebních nástrojů, sborový zpěv pod vedením paní učitelky ze základní školy
 • Vnímání časové posloupnosti – ráno, poledne, večer, den x noc, roční období
 • Upevňování praktických dovedností v sebeobsluze – hygienická pravidla, základy stolování, pořádek ve věcech, úklid hraček na své místo
 • Bezpečné prostředí – dodržování předem daných pravidel

TŘÍDNÍ PROGRAM pro školní rok 2021/2022

ZÁŘÍ

 • Školička Barvička je barevná kytička
  • Hurá, školka nás volá                                               2 týdny
  • Moji noví kamarádi                                                   1 týden
  • Tady bydlím já a moje rodina                                    1 týden
 • Podzimní putování
  • Sbíráš, sbírám, sbíráme, na poli i v zahradě              1 týden

G = rozvoj hrubé motoriky – běh, skok, poskok                       S/Z = sluchové – poznávání zvuků,

          zrakové – vyhledávání prvku v obrázku

ŘÍJEN

 • Foukej, foukej větříčku
  • Draka nehledej jen v pohádkách                               1 týden
 • Podzimní putování
  • Sbíráš, sbírám sbíráme, na poli i v zahradě                1 týden
  • Co nám les nadělil                                                      1 týden
  • Podzimní strašení                                                       1 týden

Odpolední posezení s rodiči-Halloween

M = třídění prvků podle barvy                      L = popis prvků na obrázku, reprodukce říkanky, básničky

LISTOPAD

 • Podzimní putování
  • Malíř podzim kreslí v přírodě                                 2 týdny
  • Vlaštovičko leť                                                        1 týden

PROJEKT Živly: „Země dýchá, oheň pálí…“                          1 týden

 • Vánoční čas
  • Čerte, čerte, čertíku                                               1 týden

G = rozvoj jemné motoriky – práce se stavebnicemi, puzzle        M = seznámení s číselnou řadou – říkanky

L = A, E                                                                                            S/Z = zrakové cvičení – Kimova hra

PROSINEC

 • Vánoční čas
  • Z pohádky do pohádky                                                2 týdny
  • Čekáme na Ježíška                                                 2 týdny

Předvánoční posezení s rodiči- besídka pro rodiče

G = rozvoj jemné motoriky – mačkání, stříhání,                       M = třídění podle velikosti – malý x velký

        celková manipulace s papírem             

L = procvičování pohyblivosti jazyka                                        S/Z = sluchové vnímání – lokalizace zvuku

      – motorické cviky       

LEDEN

 • Ledové království
  • Postavil jsem sněhuláka                                              2 týdny
  • Kdepak ptáčku hnízdo máš                                          1 týden

  PROJEKT Živly: „Voda teče, vítr fouká …“                                  1 týden

G = uvolnění celé ruky – svislá čára, cviky                M = množství do pěti

L = rozhovory, říkanky, A, E, P                                   S/Z = zraková diferenciace – odliší výrazně jiný obr v řadě

ÚNOR

 • Poznáváme svět
  • Co děláme celý den a celý rok                                   2 týdny
  • Až já budu velká, bude ze mě…                                 1 týden
  • Děti pozor, červená                                                   1 týden

G = uvolnění celé ruky – vodorovná čára, cviky        M = třídění dle druhů, tvoření skupin

L = M, B                                                                         S/Z = sluchové vnímání – pozná předměty podle zvuku

                                                                                               zrakové vnímání – rozlišení barevnosti objektů

BŘEZEN

 • Moje zvířátko, kde má domov
 • Domácí zvířata a jejich mláďata                                 2 týden
  • Hřej, sluníčko hřej
  • Příroda se probouzí                                              1 týden
  • Vstávej semínko, holala                                                1 týden

G = rozvoj jemné motoriky – navlékání, trhání, mačkání        M = pojem – hodně x málo

L = procvičování pohyblivosti jazyka                                        S/Z = sluchové vnímání – říkanky, rozpočitadla

DUBEN

 • Hřej, sluníčko hřej
  • Vstávej semínko, holala                                               1 týden
  • Svátky jara                                                              1 týden

PROJEKT: „Třídíme“                                                            1 týden

 • Čarodějky dobrodějky                                               1 týden

Venkovní posezení s rodiči- Čarodějnice

G = uvolnění celé ruky – kruh, cviky                                        M = třídění podle druhu, pojem menší větší

L = rozvoj motoriky mluvidel – napodobování zvuků         S/Z = zrakové vnímání – odlišení figury a pozadí

KVĚTEN

 • Kytička pro maminku
  • Moje maminka má svátek                                         1 týden
  • Maminčina zahrádka                                                 2 týdny
 • Náš svět
  • Tajemný vesmír                                                        1 týden
  • Je nám dobře na světě                                              1 týden

G = uvolnění celé ruky horní oblouk                           M = pojmy, vztahy – VĚTŠÍ x MENŠÍ, vyšší x nižší

L = I, O                                                                           S/Z = sluchové vnímání – zopakování vět ze čtyř slov

ČERVEN

 • Moje zvířátko, kde má domov       
  • Zvířátka ve volné přírodě                         1 týden
  • Zvířátka z celého světa                         1 týden

PROJEKT „Barvy“                                                                   1 týden

 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků               1 týden
 • Hurá na prázdniny
  • Léto, jak má být                                                         2 týdny

G = vodorovná čára                                                      M = pojmy, vztahy – třídění podle tvaru

L = metoda doplňování vět, příběhů                            S/Z = zrakové vnímání – vyhledávání částečně ukrytých objektů v obr.

ČERVENEC

 • Hurá na prázdniny
  • Prázdniny u babičky a dědečka

G = rozvoj jemné motoriky – navlékání, stříhání, skládání, mačkání

SRPEN

 • Hurá na prázdniny
  • Řeky a moře

G = svislá, vodorovná čára, kruh

* G = GRAFOMOTORICKÉ CVIKY                     L= LOGOPEDICKÉ PRVKY     

 M = MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY                    S/L = SLUCHOVÁ nb. ZRAKOVÁ PERCEPCE