2. třída – Veverky

Provozní doba 2. třídy – Veverky je 6,30 – 16,00 hod. (16,00 – 16,30 hod. jsou děti ve 3. třídě)10.3. 2022 Víla ♥ s pohádkou „TULIPÁNEK“


17.února si na Veverkách uspořádáme KARNEVAL PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ.

 Děti mohou přijít v maskách. ♥

Těšíme se. 🙂


ÚNOROVÉ VYSTOUPENÍ VEVERUŠEK

Vážení rodiče a prarodiče Vaše děti Vás srdečně zvou na jejich překrásné vystoupení.

DNE 15.2.2022

od 16:30 hodin v naší třídě veverek

Děti se moc těší, jak Vám představí všechno, co se naučily.


10.02.2022 Víla ♥ s pohádkou „BUBÁCI NA HRADĚ STRACHOVĚ“


13.01.2022 Víla ♥ s pohádkou „ZIMNÍ KRÁLOVNA“


11.11. 2021 Víla ♥ s pohádkou „ČERT A KÁČA“


12.10. 2021 Víla ♥ s pohádkou „Kouzelná hruška“24.9.2021 v 9:00 pojedeme vláčkem na výlet


TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2021/2022

II. TŘÍDA VEVERKY

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

CHARAKTERISTIKA TVP:

Třídní vzdělávací plán je v souladu s cíli předškolního vzdělávání. Vychází z potřeb a zájmu dětí, z jejich přirozeného vývoje a konkrétních podmínek mateřské školy.

TVP odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby reprezentoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost
 • Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí adekvátně k věku

TVP je zpracován do samostatných bloků. Každý blok je motivován charakterizujícím ročním obdobím, proměnami přírody v daném ročním období a zvyky, které se v daném období nachází.

TVP je plánován v souladu s ŠVP.

Prolínají se v něm všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání – oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.

Harmonické vztahy, prostředí a harmonická atmosféra jsou základem pro úspěšný průběh předškolního vzdělávání a celkový rozvoj dětské osobnosti. Naším cílem je spokojený kolektiv, navazování a prohlubování přátelských vztahů, rozvíjení empatického vnímání, soudržnost a schopnost uvědomění si, že JÁ A TY JSME MY. Z toho vychází vzájemná tvorba třídních pravidel, průběžné řešení problémových situací, prosociální hry, komunitní kruhy, kooperace při hrách a činnostech, oslava narozenin, společné akce s rodiči, spolupráce se ZŠ, fyzické aktivity pro posílení dětské psychiky.

METODY VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Spontánní učení – pozoruji, napodobuji
 • Řízené učení – dospělý udává směr
 • Situační učení – když chceme učit děti o přírodě, vyrazíme do přírody
 • Sociální učení – žiji v kolektivu, učím se chápat jeho zákonitosti a začlenit se tak, aby mi bylo dobře
 • Prožitkové učení – prožitek umocní poznání
 • Kooperativní učení – Spoluprací vymyslíme více
 • Integrované vzdělávání – děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Motorické učení
 • Slovní učení

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Spontánní sociální učení
 • Vyvážené spontánní a řízené aktivity
 • Individuální činnosti a v menších skupinkách
 • Komunitní kruh
 • Frontální činnosti

OČEKÁVANÉ POZNATKY, HODNOTY, POSTOJE U DĚTÍ:

 • Samostatnost
 • Kamarádství
 • Poznávání sebe sama, druhých
 • Posílení sebedůvěry
 • Tvorba zodpovědnosti za své chování a činy
 • Seznámení se svým okolím, lidmi, přírodou, zvyky, tradicemi
 • Umět si poradit a řešit problémy adekvátně k věku
 • Radost z objevování, poznání, seznamování, tvoření

ZAMĚŘÍME SE NA:

 • Rozvíjení prosociálního chování – třídní pravidla, emoce, vzájemné vztahy, hodnoty, harmonie v kolektivu
 • Rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností – logo hrátky, poslech a dramatizace pohádek, rytmické a sluchové hry, poznávání písmenek, vyjadřování myšlenek
 • Prohlubování poznatků o přírodě, její proměny, vnímání sounáležitosti s přírodou a úcty k ní – přímé pozorování, experimenty, péče o ptactvo v zimním období, poslech příběhů z přírody, projekty zaměřené na přírodu
 • Pohybové aktivity – spontánní, řízené, využití rozmanitého náčiní, nářadí, venkovní aktivity, zahrada
 • Vytváření podmínek pro tvořivost, samostatnost, kooperaci
 • Rozvíjení hudebních dovedností – použití hudebních nástrojů, sborový zpěv pod vedením paní učitelky ze základní školy
 • Vnímání časové posloupnosti – ráno, poledne, večer, den x noc, roční období
 • Upevňování praktických dovedností v sebeobsluze – hygienická pravidla, základy stolování, pořádek ve věcech, úklid hraček na své místo
 • Bezpečné prostředí – dodržování předem daných pravidel

ZÁŘÍ

Téma: ŠKOLIČKA BARVIČKA JE BAREVNÁ KYTIČKA

Podtéma:

 • HURÁ, ŠKOLKA NÁS VOLÁ – moje třída – Veverky, třídní pravidla, místo, značka, jméno, sebeobsluha, hygienické návyky, vzájemné seznamování, seznámení s dospělými v mateřské škole, seznámení s jídelnou a pravidly, bezpečný pohyb v prostorách a okolí; 2 týdny
 • MOJI NOVÍ KAMARÁDI – prosociální hry, poznávání se navzájem, vlastní přání a potřeby, respektovat přání a potřeby druhých; 1 týden
 • TADY BYDLÍM JÁ A MOJE RODINA – moje místo, kde žiju, náš dům, moje rodina – jména členů, role, zaměstnání, co dělá maminka / tatínek, procházky po okolí; 1 týden

G – rozvoj jemné motoriky – mačkání, barevné klubíčko, uvolnění ramenního kloubu, uvolňování ruky, nácvik správného úchopu tužky

M – třídění prvků podle barvy

L – gymnastika mluvidel – M, B, P, četba před odpočinkem, vyjadřovat srozumitelně svoje přání

Zrak – Kimovy hry

Sluch – „Kdo se schoval?“ – schované dítě řekne: „To jsem já!“

Pohyb – Fíha tralala – cvičíme od mala, hudebně pohybové hry, „Kolo mlýnský“

Pohádka: Budka (poslech, dramatizace, tvořivé činnosti)

Projekt: ptáci odlétají do teplých krajin

22. září – první podzimní den – oblečení v barvě podzimu

ŘÍJEN

Téma: PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ

Podtéma:

 • MALÍŘ PODZIM KRESLÍ V PŘÍRODĚ – pozorujeme změny v přírodě – barvy, tvary a vůně květin, vnímání barev a tvarů v přírodě i kolem nás, rozvíjet paměť, fantazii, představivost, rozvoj řečových a jazykových dovedností; 1 týden
 • SBÍRÁM, SBÍRÁŠ, SBÍRÁME NA POLI I V ZAHRADĚ – pojmenování ovoce a zeleniny, seznamování s ovocem a zeleninou pomocí smyslů, úpravy a využití, význam pro zdraví člověka; 1 týden
 • CO NÁM LES NADĚLIL – pozorujeme přírodu – listnaté a jehličnaté stromy, keře, houby, jak se chováme v přírodě, jak ji můžeme chránit; 1 týden
 • PODZIMNÍ STRAŠENÍ – povídání o strachu (každý má z něčeho strach, vysvětlení), Halloween – rej strašidýlek, výroba strašidel z papíru, brambor; 1 týden

G – vodorovná čára (vodovkami), vytrhávání papíru, hra s přírodninami

M – třídění podle velikosti

L – gymnastika mluvidel – D, T, N, popis obrázků

Sluch – nácvik jednoduchých říkadel

Zrak – pozorování objektů – barvy, tvar

Pohyb – Fíha tralala, říkadla s pohybem, cvičení s míčky (jablko), nácvik hodu horním obloukem, chůze po nerovném terénu

Pohádka: O řepě

Projekt: Veverky si dělají zásoby na zimu

29. října – Rej strašidel (strašidelné masky)

LISTOPAD

Téma: FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU

Podtéma:

 • DRAKA NEHLEDEJ JEN V POHÁDKÁCH – emoce (veselý, smutný), déšť (koloběh vody), základní geometrické tvary; 1 týden
 • BACIL NENÍ MŮJ KAMARÁD – poznání vlastního těla (názvy částí těla, vnitřní orgány), zdravá strava, péče o zuby, význam otužování, správné oblečení podle počasí; 2 týdny
 • LÉKAŘE SE NEBOJÍME – zaměstnání lékař, sestra; seznámení s 5 smysly; 1 týden

G – svislé čáry – let draků, skládání papíru, rohlíky z modelíny

M – předložky – nad, pod, nahoře, dole, před, za, na, v

L – gymnastika mluvidel – A, E, I, O, U

Zrak – co chybí, stavba z kostek

Sluch – hra na tělo

Pohyb – dechová a relaxační cvičení, překážkové dráhy

Pohádka: O Smolíčkovi, Otesánek

Projekt: Zuby

Projekt: Lidské tělo

11. listopadu – svatý Martin

PROSINEC

Téma: VÁNOČNÍ ČAS

Podtéma:

 • ČERTE, ČERTE, ČERTÍKU – čertí rej a příchod Mikuláše, příprava na vánoční jarmark – spolupráce s obcí; 1 týden
 • ČEKÁME NA JEŽÍŠKA – vánoční tradice a zvyky, radost z dárků (dostávat, ale i dávat), malování přání pro Ježíška, příběh o Ježíškovi; 1 týden
 • Z POHÁDKY DO POHÁDKY – hrdinové z pohádek – porovnávání, rozdíly, vlastnosti, práce s knihou; 1 týden

G – lepení řetězů – práce s papírem

M – řada (kdo je první, poslední, …)

L – gymnastika mluvidel L (hra na čertíky), V, F

Sluch – poslech koled

Zrak – paměťové hry

Pohyb – taneční prvky, čertí škola

Pohádka: O Ježíškovi

Projekt: Vánoční jarmark

5. prosince – Mikuláš, čert a anděl

21. prosince – první zimní den – bílé oblečení jako vločky

LEDEN

Téma: LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Podtéma:

 • POSTAVIL JSEM SNĚHULÁKA – pozorování změn v přírodě, zimní sporty, co jsem dělal o zimních prázdninách, poznávání sněhu a ledu (pozorování a experimenty s vodou); 1 týden
 • KDEPAK PTÁČKU HNÍZDO MÁŠ – poznávání ptáků (druhy, znaky, obživa, péče v zimě), pozorování stop ve sněhu; 1 týden
 • AŽ JÁ BUDU VELKÁ, BUDE ZE MĚ – co dělá maminka, tatínek, seznamování se základními profesemi dospělých a jejich význam, anketa „čím bych chtěl/a být“, námětové hry; 2 týdny

G – padá sníh – uvolnění ramenního kloubu

M – tvoření skupin podle různých kritérií

L – gymnastika mluvidel – Ď, Ť, Ň

Sluch – rytmizace slov

Zrak – hledání rozdílů

Pohyb – střídání postojů a poloh dle pokynu (Na vojáky)

Pohádka: Sněhurka, O třech prasátkách

Projekt: Krmení ptáčků

6. ledna – Tři králové

ÚNOR

Téma: POZNÁVÁME SVĚT

Podtéma:

 • CO DĚLÁME CELÝ DEN A CELÝ ROK – kalendář – měsíce, dny v týdnu, roční období, střídání den a noc, časová posloupnost – ráno, poledne, večer; 1 týden
 • MAŠKARNÍ DOVÁDĚNÍ – seznámení s tradicí masopustu, výroba masek, rozdíly mezi tělem člověka a zvířete, rej masek; 1 týden
 • DĚTI, POZOR, ČERVENÁ – základy dopravní výchovy – bezpečnost na komunikacích, semafor, seznámení s mapou; 1 týden

G – kruhy (hodiny, značky)

M –napočítat do 10, labyrinty

L – napodobování zvířátek

Sluch – odkud zvuk přichází

Zrak – Dokreslování objektů

Pohyb – dráha, dřep, výskok

Pohádka: Dvanáct měsíčků, O Koblížkovi

Projekt: sledování počasí, zapisování do tabulky

14. února – Valentýn – růžové oblečení

16. února – Masopust – rej masek

BŘEZEN

Téma: HŘEJ SLUNÍČKO, HŘEJ

Podtéma:

 • PŘÍRODA SE PROBOUZÍ – pozorování změn v přírodě, první poslové jara (květiny – názvy, hmyz), lidové pranostiky; 1 týden
 • VSTÁVEJ SEMÍNKO, HOLALA – význam rostlin a jejich podmínky k životu, péče o ně, práce na zahrádce – praktická činnost dětí, poznávání různých květin, barev, tvarů, vůní, význam včel; 1 týden
 • DOMÁCÍ ZVÍŘÁTA A JEJICH MLÁĎATA – názvy domácích zvířat a jejich mláďat, péče o domácí zvířata, hospodářská zvířata – význam a užitek; 1 týden
 • ZVÍŘÁTKA VE VOLNÉ PŘÍRODĚ – jak se správně chovat v období rození mláďat ve volné přírodě (srnčata, zajíčci, ptáčátka)

G – vlna (let motýla, stonek hrášku)

M – protiklady – malý x velký, krátký x dlouhý, hodně x málo

L – hlásky H, CH, K, G, J

Sluch – poznávání zvířat podle hlasu

Zrak – najít, co na obrázku chybí

Pohyb – jak chodí zvířátka – cval, poskoky, skoky

Pohádka: Šípková Růženka, O kohoutkovi a slepičce

Projekt: Jak roste hrášek – experiment

8. března – MDŽ

20. března – první jarní den – zelené oblečení

28. března – den učitelů

DUBEN

Téma: MOJE ZVÍŘÁTKO, KDE MÁ DOMOV

Podtéma:

 • ZVÍŘÁTKA VE VOLNÉ PŘÍRODĚ – poznávání různých ekosystémů – les, louka, zahrada, nebezpečí v přírodě; 1 týden
 • KDO ŽIJE U POTOKŮ, ŘEK A RYBNÍKŮ – seznámení s biotopem v okolí, význam biotopu, přírodu jen pozorovat, neničit a neubližovat; 1 týden
 • SVÁTKY JARA – tradice Velikonoc, probouzet fantazii, představivost, radost z tvořivé práce (barvení kraslic); 1 týden
 • NAŠE KRÁSNÁ PLANETA – oslava Dne Země, jak vypadá naše planeta, je domovem pro všechny, cizokrajná zvířata a jejich domov; 1 týden

G – oblouky – skok žáby

M – vpravo x vlevo

L – hlásky C, S, Z

Sluch – rytmická říkadla s velikonoční tematikou

Zrak – sestavování obrázků z částí (puzzle)

Pohyb – cvičení podle předlohy – dětská jóga

Pohádka: O Budulínkovi

Projekt: Koloběh vody

Projekt: Žába

2. dubna – modrý den – podpora autismu

17. dubna – Velikonoce

22. dubna – Den Země

KVĚTEN

Téma: KYTIČKA PRO MAMINKU

Podtéma:

 • MAMINČINA ZAHRÁDKA – pozorování rozkvetlé přírody, seznamování s bylinkami, opakování smyslů, význam včely; 1 týden
 • MOJE MAMINKA MÁ SVÁTEK – co všechno pro nás dělá maminka, co máme na mamince rádi, básně a písně o mamince, výroba dárku ke Dni matek; 1 týden
 • MÁMA A TÁTA = MÁTA – význam rodiny, role maminky a tatínka, narození miminka, péče o miminko, každý někam patří, má svou rodinu; 1 týden

G – „zuby“ (let včely od kytky ke kytce), výroba dárku pro maminku, navlékání korálků

M – práce s číselnou řadou

L – hlásky Č, Š, Ž

Sluch – rozlišování známých zvuků

Zrak – Kimovy hry

Pohyb – vyvýšená plocha, schody

Pohádka: Hrnečku vař, O Červené Karkulce

Projekt: Včela

12. května – Den matek – červené oblečení

ČERVEN

Téma: NÁŠ SVĚT

Podtéma:

 • JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ – oslava Dne dětí, seznámení s různými kulturami, na různých místech planety žijí lidé odlišným způsobem;

1 týden

 • TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍM, TŘÍDÍME – základy ekologie a třídění, proč je důležité, jak můžeme naši planetu chránit; 1 týden
 • TAJEMNÝ VESMÍR – co je Slunce, Měsíc, názvy planet, co jsou hvězdy, komety, co znamená, když „padá hvězda“; 1 týden
 • HURÁ, PRÁZDNINY – kam pojedeme, na co se těšíme, co budeme dělat o prázdninách, kulturní památky, prázdniny na vodě, kde číhá nebezpečí;

1 týden

G – neviditelná mříž pro tygra

M – opakování pojmů a číselné řady

L – opakování hlásek

Sluch – kdo se schovává pod padákem – poznávání kamaráda podle hlasu

Zrak – pojmenuj, co vidíš

Pohyb: pohybové hry dle výběru dětí, Fíha tralala

Pohádka: Perníková chaloupka

Projekt: Třídění odpadu

1. června – mezinárodní Den dětí

21. června – první letní den – žluté oblečení