2. třída – Veverky

Provozní doba 2. třídy – Veverky

Po až Pá 6,30 – 16,00 hod. (16,00 – 16,30 hod. jsou děti ve 3. třídě)


TŘÍDNÍ PROGRAM

pro školní rok 2022/2023

II. Třída

„Celým rokem krok za krokem“

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2022/2023

II. TŘÍDA VEVERKY

CELÝM ROKEM KROK ZA KROKEM

Motto:

„Každý krůček dál mě láká, s ctnostmi rostu v předškoláka.“

CHARAKTERISTIKA TVP:

Třídní vzdělávací plán je v souladu s cíli předškolního vzdělávání. Vychází z potřeb a zájmu dětí, z jejich přirozeného vývoje a konkrétních podmínek mateřské školy.

TVP odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby reprezentoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost
 • Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí adekvátně k věku

TVP je zpracován do samostatných bloků. Každý blok je motivován charakterizujícím ročním obdobím, proměnami přírody v daném ročním období a zvyky, které se v daném období nachází.

TVP je plánován v souladu s ŠVP.

Prolínají se v něm všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání – oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.

Harmonické vztahy, prostředí a harmonická atmosféra jsou základem pro úspěšný průběh předškolního vzdělávání a celkový rozvoj dětské osobnosti. Naším cílem je spokojený kolektiv, navazování a prohlubování přátelských vztahů, rozvíjení empatického vnímání, soudržnost a schopnost uvědomění si, že JÁ A TY JSME MY. Z toho vychází vzájemná tvorba třídních pravidel, průběžné řešení problémových situací, prosociální hry, komunitní kruhy, kooperace při hrách a činnostech, oslava narozenin, společné akce s rodiči, spolupráce se ZŠ, fyzické aktivity pro posílení dětské psychiky.

METODY VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Spontánní učení – pozoruji, napodobuji
 • Řízené učení – dospělý udává směr
 • Situační učení – když chceme učit děti o přírodě, vyrazíme do přírody
 • Sociální učení – žiji v kolektivu, učím se chápat jeho zákonitosti a začlenit se tak, aby mi bylo dobře
 • Prožitkové učení – prožitek umocní poznání
 • Kooperativní učení – Spoluprací vymyslíme více, zapojujeme děti do vytváření činností
 • Integrované vzdělávání – děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Motorické učení
 • Slovní učení

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Spontánní sociální učení
 • Vyvážené spontánní a řízené aktivity
 • Individuální činnosti a v menších skupinkách
 • Komunitní kruh
 • Frontální činnosti-vědomosti získané touto formou je lepší dětem předškolního věku prezentovat učením prožitkovým, nebo zařadit více možností (Komenského přístup, učení hrou, frontální učení je vhodnější pro starší školní věk.)

OČEKÁVANÉ POZNATKY, HODNOTY, POSTOJE U DĚTÍ:

 • Samostatnost
 • Kamarádství
 • Poznávání sebe sama, druhých
 • Posílení sebedůvěry
 • Tvorba zodpovědnosti za své chování a činy
 • Seznámení se svým okolím, lidmi, přírodou, zvyky, tradicemi
 • Umět si poradit a řešit problémy adekvátně k věku
 • Radost z objevování, poznání, seznamování, tvoření

ZAMĚŘÍME SE NA:

 • Rozvíjení prosociálního chování – třídní pravidla, emoce, vzájemné vztahy, hodnoty, harmonie v kolektivu
 • Rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností – logo hrátky, poslech a dramatizace pohádek, rytmické a sluchové hry, poznávání písmenek, vyjadřování myšlenek
 • Prohlubování poznatků o přírodě, její proměny, vnímání sounáležitosti s přírodou a úcty k ní – přímé pozorování, experimenty, péče o ptactvo v zimním období, poslech příběhů z přírody, projekty zaměřené na přírodu, uklízíme okolí naší mateřské školy
 • Pohybové aktivity – spontánní, řízené, využití rozmanitého náčiní, nářadí, venkovní aktivity, zahrada, netradiční využití přírody, stromů, keřů, pařezů apod.
 • Vytváření podmínek pro tvořivost, samostatnost, kooperaci
 • Rozvíjení hudebních dovedností – použití hudebních nástrojů, sborový zpěv pod vedením paní učitelky ze základní školy
 • Vnímání časové posloupnosti – ráno, poledne, večer, den x noc, roční období, měsíce v roce
 • Upevňování praktických dovedností v sebeobsluze – hygienická pravidla, základy stolování, pořádek ve věcech, úklid hraček na své místo
 • Bezpečné prostředí – dodržování předem daných pravidel
 • Neřešit před dětmi pracovní záležitosti


ZÁŘÍ

Porozumění

Umění chápat myšlenky, pocity a chování druhých, schopnost chápat souvislosti věcí v životě.“

Já a Ty jsme my

 • Já a moje školka                                                                    1 týdny

Cíle: seznámení s prostředím MŠ (kam si odkládám věci, kde si můžu hrát, kreslit, číst, kde je WC, umývárna, jídelna), seznámení s kamarády a zaměstnanci MŠ (vzájemně se poznáváme, známe jména kamarádů), seznámení se základními pravidly společného soužití v MŠ, co všechno můžeme společně dělat, rozvoj počátečního prosociálního chování a postojů k druhým

 • Já a moji kamarádi                                                               1 týden

Cíle: navazování dětských přátelství, rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, naučit děti přizpůsobit se základním požadavkům MŠ, respektovat dospělého, ostatní děti, jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti, uvědomovat si vlastní identitu, svou roli, rozvoj komunikativních dovedností, začlenění mezi vrstevníky, hledání pravidel soužití

 • Já a moje rodina                                                                   1 týden

Cíle: vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, rozvíjení citových vztahů k rodině, uvědomovat si hodnotu lidské práce – péče rodičů, uvědomovat si vlastní roli v rodině, porovnávání odlišností prostředí rodinného, školního, společenského

vytváření vztahu k obci, k místu, kde žijeme, umět je pojmenovat, orientace v okolním prostředí – okolí MŠ, domova

 • Plody naší zahrady                                                               1 týden

Cíle: pojmenování ovoce a zeleniny, seznamování s ovocem a zeleninou pomocí smyslů, příprava zahrady na zimu, využití technických přístrojů – sklizeň řepy, brambor …, význam lidské práce, rozvoj řečových a jazykových dovedností

G = dráha, uvolnění ruky, sledování a nepřerušování linie, postava

S = sluchové – hra „Na kukačku“, naslouchání pohádce, příběhu

M – řazení, stavba komínu a opakování tří barev, malý, větší, největší, porovnávání podle velikosti

L – gymnastika mluvidel – M, B, P, četba před odpočinkem, vyjadřovat srozumitelně svoje přání

Z – Kimovy hry, pozorování přírody, najdi obrázek v řadě, lišící se tvarem

Pohyb –hudebně pohybové hry

Pohádka: Dle tématu a přání dětí (poslech, dramatizace, tvořivé činnost: „O řepě“


ŘÍJEN

Samostatnost

„Umění postarat se sám o sebe, dokázat něco sám.“

Barvy podzimu

 • Jablíčkohraní                                                            1 týden

Cíle: pomocí projektu „Jablíčkohraní“ zapojení rodičů do spolupráce s mateřskou školou, pomocí všech smyslů seznámení s úpravou a využitím ovoce a zeleniny, význam pro zdraví člověka – pojem vitamíny

 • Začíná foukat                                                            1 týden

Cíle: ve spojení s pozorováním vést děti k chápání změn v podzimní přírodě – barvy, tvary a vůně květin, změny počasí – pozorování „na vlastní kůži“; vnímání barev a tvarů v přírodě i kolem sebe, rozvíjení paměti, fantazie, představivosti

 • Skřítek Podzimníček                                                 1 týden

Cíle: práce s přírodním materiálem, využívání všech smyslů při jeho bližším zkoumání, pozorování a prohlubování poznatků o podzimní přírodě v lese, v parku – listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, lesní plody (houby jedlé i nejedlé)

 • Podzimní strašení                                                        1 týden

Cíle: dušičky – tradice vzpomínání na zesnulé, Halloween oslava svátků duchů a strašidel, rozvíjení fantazie a představivosti v tvořivých estetických činnostech, práce s přírodním materiálem

M = vyjádření počtu prvků, puntíky, pojmy nejmenší, největší, řazení                

L = gymnastika mluvidel – D, T, N,

G – vytrhávání papíru, hra s přírodninami, čára vodorovná a svislá

Sluch – nácvik jednoduchých říkadel, poznávání písně dle melodie

Zrak – najdi obrázek v řadě, který je jiný, barvy na obrázku, jakou barvu má…

Pohyb – říkadla s pohybem, cvičení s míčky (jablko), nácvik hodu horním obloukem, chůze po nerovném terénu

Pohádka: „O strašidýlku“

29. října – Rej strašidel (strašidelné masky), návštěva hřbitova, kostela, VZPOMÍNKA


LISTOPAD

Samostatnost

„Umění postarat se sám o sebe, dokázat něco sám.“

Co ukrývá les

 • Strom – symbol života                                                      1 týden

Cíle: záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností, rozvoj estetické a tvůrčí kreativity, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného – strom má kořeny v zemi a k výšinám upíná své větve, dítě má pevné zázemí a rozvíjí fantazii a nadšení z nových věcí

 • Lesní zvířátka                                                                1 týden

Cíle: seznámení se s tím, jak se příroda připravuje na zimu, přezimování živočichů, kteří ptáci odlétli do teplých krajin, jak musíme v zimě pečovat o přírodu, vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti s přírodou, pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému lesa

 • Počasí a já                                                                              1 týden

Cíle: pozorování podzimního počasí (vítr, déšť, mlha…), pokusy s počasím, poznávání počasí všemi smysly, pobyt venku za každého počasí

 • Cvičení ke zdraví                                                                   1 týden

Cíle: upevňování poznatků o těle a zdraví, pojmenování částí těla, k čemu slouží, co vše ukrývá tělo uvnitř, zdravý životní styl – co mi prospívá a co mi škodí, seznámení s pěti smysly člověka, otužování

G = skládání papíru, dráha se záhyby, let draka, spojování bodů, rohlíky z modelíny, pečeme s dětmi

M = pojmy první, poslední, uprostřed, vedle

L = gymnastika mluvidel – A, E, I, O, U                                                                                     

Zrak – najdi 5 rozdílů na obrázcích, figura a pozadí, najdi na velkém obrázku to, co je dole na malých obrázcích

Sluch – rozlišení slov s vizuálním podnětem-změna souhlásky

Pohyb – dechová a relaxační cvičení, překážkové dráhy

Pohádka: dle tématu a výběru dětí

Projekt: Zuby a návštěva zubního lékaře (pouze na třídě, dle možností)

11. listopadu – svatý Martin

Akce pořádaná školou, které se zúčastníme společně s dětmi. Pečení perníčků s dětmi.


PROSINEC

Laskavost

„Umění jednat citlivě a láskyplně s porozuměním k pocitům a potřebám druhých“

Kouzlo Vánoc

 • Čerte, čerte, čertíku / Pohádková fantazie                           2 týdny

Cíle: příprava společné slavnosti k přivítání Mikuláše a čerta, oslava adventní doby, navazovat atmosféru pohody, porozumění, rozvíjení esteticky tvůrčích činností slovesné a literární, estetické dovednosti – výtvarné, hudební a dramatické

Cíle: poznávání a vytváření základů pro práci s informacemi, poznávání významu a krásy knihy, vzbudit zájem o knihy, postupně se seznamovat s hrdiny pohádek, porovnávat je, určovat jejich vlastnosti, rozdíly, rozvoj řečových a jazykových dovednosti, rozvoj a kultivace paměti

 • Zpívejme koledy                                                                    1 týden

Cíle: seznamovat s hudebními nástroji a rytmickými nástroji Orffovy školy, postupně probouzet jemný dětský hlas a jeho příprava na melodický zpěv, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, zpívat a zároveň poslouchat ostatní děti ve sboru, učit se naslouchat

 • Čekáme na Ježíška                                                                1 týden

Cíle: připomínat dětem a oživovat tradiční lidové zvyky a tradice vánočních svátků, seznamovat se s nimi prostřednictvím her, říkadel, vánočních koled, prohlubování kladných mezilidských vztahů rodinných i kamarádských, prožívat radost z možnosti obdarování, proč je důležité obdarovávat potřebné, těšit se z hezkých zážitků

G = lepení řetězů, kruhy opakované, obtahované     

M = geometrické tvary, pojmy z prostorové orientace-nahoře, dole

L = gymnastika mluvidel L (hra na čertíky), V, F                                       

S – poslech a zpívání koled, rozlišení slov s vizuálním podnětem-změna samohlásky

Z – spoj dvě poloviny obrázku, najdi stín, který je odlišný v řadě obrázků, zavřeme oči-relaxace

Pohyb – taneční prvky, čertí taneční škola

Pohádka: O Ježíškovi (Vánoční)

5. prosince – Mikuláš, čert a anděl

21. prosince – první zimní den – bílé oblečení jako vločky, Vánoční nadílka pro děti s vánoční atmosférou a tradicemi


LEDEN

Laskavost

„Umění jednat citlivě a láskyplně s porozuměním k pocitům a potřebám druhých“

Bílá zima

 • Zimní radovánky                                                                 1 týden

Cíle: rozvoj pohybových dovedností na sněhu, seznamování se zimními sporty, rozlišovat aktivity, které podporují zdraví člověka, vytváření zdravých životních návyků a postojů, rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinace a rozsah pohybu

 • Bude zima, bude mráz                                                          1 týden

Cíle: označení přírodních jevů v zimním období, chápání změn počasí, prohlubovat poznatky o zvířatech žijících ve volné přírodě, vytváření kladného vztahu k přírodě – péče o ptactvo, pozorování stop ve sněhu

 • Voda teče, vítr fouká, oheň pálí                                           1 týden

Cíle: experimenty s materiálem a předměty; motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla, piktogramy)

 • Skřítek Pořádníček                                                                2 týdny

Cíle: ekologicky motivované herní aktivity, rozlišovat, co prospívá přírodě a co jí škodí, podporovat   a

rozvíjet představu o tom, jak vypadá planeta Země, přivést děti k poznání, že Země je naším společným domovem, objevovat možnosti, jak můžeme o naši planetu pečovat – sběr papíru, třídění odpadků, udržovat pořádek

Z – spoj čarou stejné předměty 

G – vodorovná čára zleva doprava

M – pojmy z prostorové orientace-vpředu, vzadu, daleko, blízko

S – zopakování věty ze 4 souvisejících slov, zopakování 3 nesouvisejících slov

Pohádka: O dvanácti měsíčkách


ÚNOR

Starostlivost

„Schopnost pečovat o věci či o někoho, snaha o to, aby něco dobře dopadlo“

Poznáváme svět

 • Můj den, můj rok                                                                   1 týden

Cíle: poznávání časových vztahů ve spojení s činnostmi, které pravidelně vykonáváme, pojmy – ráno, poledne, odpoledne, večer, dny v týdnu, rok – kalendář, roční období

 • Povolání a řemesla                                                               1 týden

Cíle: získávání poznatků o tom, co kdo dělá – profese, zaměstnání, hra – práce, volná činnost, cílená činnost, pojmenovat vše čím je obklopeno, péče o tyto předměty, vážit si jich, motivované manipulace s předměty, upevňování morálních hodnot – vážit si výsledků lidské práce

 • Moje tělo a zdraví                                                                 1 týden

Cíle: osvojení si poznatků o předmětech denní potřeby, základní hygienické pomůcky a jejich správné užívání, význam osobní hygieny, péče o tělo, odhalovat podstatné znaky a souvislosti, utvářet pojmy – zobecňování, vliv správných životních návyků na zdraví – lékař, nemoci, prevence, stolování, úklid domácnosti, MŠ, pomoc dospělým, správné oblékání a obouvání v souvislosti s počasím, otužování, poučení o nebezpečných vlivech prostředí a způsobech, jak se chránit

 • Masopustní rej                                                                      1 týden

Cíle: seznámení s tradicemi souvisejícími s koncem zimy, výroba masek, všímat si tradičních kostýmů, barev a chování maškar, vnímání rozdílů mezi tělem lidským a zvířecím, společný rej masek

G = dráha se záhyby

M = pojem stejně

L = M, B, napodobování zvířátek                                                              

S = sluchové vnímání – pozná předměty podle zvuku, roztleskat slovo na slabiky, rozpočítadlo

Z – najdi obrázek, který je v řadě jiný, dokreslení objektu

Pohyb – dráha, dřep, výskok

Pohádka: „Otesánek“

16. února – Masopust – rej masek


BŘEZEN

Starostlivost

„Schopnost pečovat o věci či o někoho, snaha o to, aby něco dobře dopadlo“

Hřej, sluníčko hřej

 • Příroda se probouzí                                                           2 týdny

Cíle: ve spojení s pozorováním vést děti k chápání změn a proměn přírody v předjaří, první poslové jara, nový život ve větvičkách, keřů a v trávě, lidové pranostiky

 • Naše farma/Mláďátka                                                     1 týden

Cíle: zopakování ovoce a zeleniny, příprava zahrady na pěstování, co všechno můžeme pěstovat, co už na zahradě roste, rozdíl mezi domácími mazlíčky a hospodářskými zvířaty, jaký z nich máme užitek, rozvoj řečových a jazykových dovedností – nápodoba řeči zvířat

Cíle: exkurze – hospodářská zvířata, pojmenování, jejich užitek a význam pro člověka, seznamování se s jejich mláďaty, rozvoj smyslového vnímání, tvořivého myšlení, rodí se mláďata nejen na farmě, ale i v lese – poučení o správném chování při nalezení mláďat v lese

 • Vynášení Morany                                                                  1 týden

Cíle: rozloučení se zimou, přiblížení lidových tradic, nácvik společných písní a básní o Moraně, procházka k Labi, vyprávění o lidových tradicích, jak žili naši předci dříve

G = rozvoj jemné motoriky – navlékání, trhání, mačkání, střídání svislých a vodorovných čar

M = pojem stejně, počet jedna, dvě

L = hlásky H, CH, K, G, J                                  

S= poznávání zvířat podle hlasu, rýmy s vizuální podporou

Z odlišení obrazce, lišícího se horno-dolní polovinou

Pohyb – jak chodí zvířátka – cval, poskoky, skoky

Pohádka: O kohoutkovi a slepičce

8. března – MDŽ

20. března – první jarní den – zelené oblečení

28. března – den učitelů


DUBEN

Zvídavost

„Touha objevovat svět kolem sebe a jeho zákonitosti, chuť zajímat se o sebe i druhé.“

Svátky jara

 • Velikonoce                                                                                 1 týden

Cíle: probouzet fantazii, představivost, radost z tvořivé práce, seznamování s tradicí a kulturou své země, vítání jara, Velikonoce, všímat si moudrosti v lidových pořekadlech, lidové pranostiky, seznamování se společenstvím trávy, květin, stromů, co potřebují k životu, růstu, péče o ně, jejich význam, všímat si rozmanitosti tvarů, barev

 • Jaro v trávě                                                                           2 týdny

Cíle: probouzet představivost, radost z tvořivé práce, vítání jara, Velikonoce, všímat si moudrosti v lidových pořekadlech, lidové pranostiky, seznamování se společenstvím trávy, květin, stromů, co potřebují k životu, růstu, péče o ně, jejich význam, všímat si rozmanitosti tvarů, barev, zasadit si vlastní zeleninu

 • Čarodějky dobrodějky                                                          1 týden

Cíle: připomenutí tradice pálení čarodějnic, rozvoj tvořivých činností dětí v oblastech estetických a jazykových dovedností, pohybových aktivit a obratnosti, poznatky o ochraně vlastního zdraví, propojení života rodiny s činností mateřské školy, vnímat přírodu jako možnost přírodní léčby, možnost využití protidrogové prevence

G = uvolnění celé ruky, nový prvek-dolní oblouk                   

M = pojem stejně, počet pět

L = rozvoj motoriky mluvidel – napodobování zvuků, hlásky C, S, Z      

S = rytmická říkadla s velikonoční tematikou, rozliší slova bez vizuálního podnětu-změna samohlásky

Z vyhledej předměty na velkém obrázku a přilož na správné místo

Pohyb – cvičení podle předlohy – dětská jóga

Pohádka: „O budce“

2. dubna – modrý den – podpora autismu

17. dubna – Velikonoce

22. dubna – Den Země


KVĚTEN

Zvídavost

„Touha objevovat svět kolem sebe a jeho zákonitosti, chuť zajímat se o sebe i druhé.“

Vše kolem nás kvete

 • Moje maminka                                                                    1 týden

Cíle: posilovat citové vztahy k mamince, vést děti k projevu lásky, pozornosti k mamince, společná oslava ke dni Svátku matek, poznávat roli ženy, matky v rodině; uvědomit si význam rodiny, posilovat vztahy k členům rodiny, poznávat role muže, otce v rodině, seznámit se s narozením dítěte a s péčí o miminko, vést děti k vědomí, že každý někam patříme, máme svoji rodinu, svůj domov

 • Barvy kolem nás/Barevný vesmír                                         2 týdny

Cíle: co je barva, jak vzniká, pokusy s mícháním barev; vytváření povědomí o existenci vesmíru, co je hvězdárna a hvězdy, Slunce, Měsíc, planety, astronaut, kosmická loď apod.

 • Skřítek cestovatel/Den dětí                                                  2 týdny

Cíle: Vycházky do přírody, seznamování se s biotopem lučních a vodních živočichů, pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku, kdo a proč žije v určitém prostředí, chování v přírodě ve vztahu ke zvířatům, neubližovat, ochraňovat;

poznávání ekosystému – les, poušť, moře, kdo tu žije, cizokrajná zvířata, porovnávání ekosystémů, chování v přírodě – uvědomovat si nebezpečí, které přichází z přírody

G = výroba dárku pro maminku, navlékání korálků, opakované kratší spodní oblouky

M = pojmy z prostorové orientace-vpravo, vlevo

L = hlásky Č, Š, Ž                                                                           

S = rozlišování známých zvuků, rozliší slova s vizuálním podnětem – sykavky

Zrak – vyhledej v řadě obrázek, lišící se detailem

Pohyb – vyvýšená plocha, schody

Pohádka: „Šípková Růženka“

12. května – Den matek


ČERVEN

Zvídavost

„Touha objevovat svět kolem sebe a jeho zákonitosti, chuť zajímat se o sebe i druhé.“

Těšíme se na léto

 • Cesta za dobrodružstvím                                                      2 týdny

Cíle: poznávání přírodních a kulturních krás, výlety do přírody, za kulturními památkami, osvojování si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí, zvažovat situace z hlediska bezpečí, radostné loučení s kamarády se školkou; seznámení s letními sporty, bezpečném chování při sportování, letní počasí, správné chování na sluníčku, barvy a vůně léta, základní dovednosti táborníka

 • Exotická zvířata                                                                     1 týden

Cíle: seznamování se zvířaty ekosystémů pouště, moře, savan, pralesa, (Safari, ZOO), porovnávání cizokrajných zvířat a zvířat naší přírody

 • Rozloučení                                                                            1 týden

Cíle: poznávání přírodních a kulturních krás, výlety do přírody, za kulturními památkami, osvojování si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí, zvažovat situace z hlediska bezpečí, radostné loučení s kamarády se školkou

G = velké kruhy, pohyb vychází z ramene                                                

M = časová posloupnost-pojmy dříve a později

L = metoda doplňování vět, příběhů, opakování hlásek          

Z = zrakové vnímání – vyhledávání částečně ukrytých objektů v obrázku

Sluch – kde zvoní zvoneček, z trojice slov najde rýmující dvojici

Pohyb: pohybové hry dle výběru dětí,

Pohádka: Perníková chaloupka

1. června – mezinárodní Den dětí

21. června – první letní den

* G = GRAFOMOTORICKÉ CVIKY                   L= LOGOPEDICKÉ PRVKY 

 M = MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY                  S/L = SLUCHOVÁ / ZRAKOVÁ PERCEPCE