3. třída – Včelky

Provozní doba 3. třídy – Včelky

Po až Pá 7,00 -16,30 hod. (6,30 – 7,00 hod. jsou děti ve 2. třídě)


TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2022/2023

3.TŘÍDA VČELKY

CELÝM ROKEM KROK ZA KROKEM

Motto: „Každý krůček dál mě láká, s ctnostmi rostu v předškoláka.“

CHARAKTERISTIKA TVP:

Třídní vzdělávací program CELÝM ROKEM KROK ZA KROKEM je v souladu s cíli předškolního vzdělávání. Vychází z potřeb a zájmu dětí, z jejich přirozeného vývoje a konkrétních podmínek mateřské školy.

TVP odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby reprezentoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost
 • Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí adekvátně k věku

TVP je zpracován do integrovaných bloků. Každý blok je motivován charakterizujícím ročním obdobím, proměnami přírody v daném ročním období a pohádkou. Pohádka děti seznámí s různými druhy postav, ukáže důsledky chování a prostřednictvím reflexe děje je může seznámit se základy morálních hodnot. Čtení pohádky bude následováno prací s textem a různorodými činnostmi navazující na pohádku. Pohádka bude navazovat na probíhající roční období.

TVP je plánován v souladu s ŠVP.

Prolínají se v něm všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání – oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální – Dítě a jeho tělo, Dítě a psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.

Harmonické vztahy, prostředí a harmonická atmosféra jsou základem pro úspěšný průběh předškolního vzdělávání a celkový rozvoj dětské osobnosti. Naším cílem je spokojený kolektiv dětí, dětí a učitelek, učitelek, učitelek a personálu, navazování a prohlubování přátelských vztahů, rozvíjení empatického vnímání, soudržnost a schopnost uvědomění si: já a ty jsme my (vzájemná tvorba třídních pravidel, průběžné řešení problémových situací, prosociální hry, komunitní kruhy, kooperace při hrách a činnostech, oslava narozenin, seznamování s profesemi a jejich významem na půdě MŠ, společné akce s rodiči, spolupráce se ZŠ, fyzické aktivity pro posílení dětské psychiky, portfolia).

Třída se skládá z dětí ve věku od 5-7 let. Výchovná činnost je přizpůsobena úrovni různých věkových skupin – příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ. Využití skupinových prací, individuálního přístupu a diagnostických činností zejména u předškolních dětí.

METODY VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Spontánní učení – pozoruji, napodobuji
 • Řízené učení – dospělý udává směr
 • Situační učení – když chceme učit děti o přírodě, vyrazíme do přírody
 • Sociální učení – žiji v kolektivu, učím se chápat jeho zákonitosti a začlenit se tak, aby mi bylo dobře
 • Prožitkové učení – prožitek umocní poznání
 • Kooperativní učení – Spoluprací vymyslíme více
 • Integrované vzdělávání – děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Motorické učení
 • Slovní učení

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Spontánní sociální učení
 • Vyvážené spontánní a řízené aktivity
 • Individuální činnosti a v menších skupinkách (předškoláci)
 • Komunitní kruh
 • Frontální činnosti

Očekávané poznatky, hodnoty, postoje u dětí:

 • Samostatnost
 • Kamarádství
 • Poznávání sebe sama, druhých
 • Posílení sebedůvěry
 • Tvorba zodpovědnosti za své chování a činy
 • Seznámení se svým okolím, lidmi, přírodou, zvyky, tradicemi
 • Umět si poradit a řešit problémy adekvátně k věku
 • Radost z objevování, poznání, seznamování, tvoření

Zaměříme se:

 • Rozvíjení prosociálního chování (třídní pravidla, emoce, vzájemné vztahy, hodnoty, harmonie v kolektivu)
 • Rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností (logo chvilky, dramatizace pohádek, rytmické a sluchové hry, poznávání psaného písma, opisy, analýza, syntéza slov, vyjadřování myšlenek …)
 • Prohlubování poznatků o přírodě, její proměny, vnímání sounáležitosti s přírodou a úcty k ní (přímé pozorování, experimenty, zakládání záhonků na školní zahradě, péče o ptactvo v zimním období, seznamování s vývojem a významem včely …)
 • Pohybové aktivity (řízené, spontánní, využití rozmanitého náčiní, nářadí, využití obecního sálu, venkovní aktivity)
 • Vytváření podmínek pro tvořivost, samostatnost, kooperaci
 • Rozvíjení hudebních a dramatických dovedností s využitím pohádek
 • Vnímání časové posloupnosti (kalendář počasí, měsíce a dny v roce, roční období)
 • Upevňování praktických dovedností v sebeobsluze (dodržování hygienických pravidel, stolování, pořádek ve věcech…)
 • Ten dělá to a ten zas tohle – význam lidské činnost, vzájemné navazování
 • Bezpečné prostředí
 • Příprava na vstup do ZŠ (celoroční projekt Dovednosti předškoláka)
 • Činnosti přizpůsobené různým věkovým skupinám

ZÁŘÍ

Téma: Školička, barvička, je barevná kytička

Podtéma:

 • Hurá, školka nás volá (moje třída, jsme Včelky, místo, značka, jméno, sebeobsluha, hygienické návyky, vzájemné seznamování, role dospělých v mateřské škole, bezpečný pohyb v prostorách a okolí, zakládání portfolia, kalendář počasí) 1 týden
 • Moji noví kamarádi (tvorba třídních pravidel, prosociální hry, navazování spolupráce v centrech, poznávání se navzájem, vlastní přání a potřeby) 2 týdny
 • Tady bydlím já a moje rodina (místo, kde bydlím, žiji, moje rodina – jména členů, role) 1 týden

Pohádka: Budka (poslech, rozbor, dramatizace, tvořivé činnosti)

Projekt: Můj domov, náš dům – moje místo, Žába

G = uvolňování ruky – jdeme cestou necestou – kresba na velkou plochu, nácvik správného úchopu tužky

M = určování vzájemné polohy dvou a více objektů, vytváření a modelovaní situací k určení vzájemné polohy, tvar čtverec – moje značka

L = moje jméno, opis, počáteční hláska, dějová posloupnost, doplňování literárního textu, samohlásky M B P, četba před odpočinkem, vyjadřovat srozumitelně žádost či přání

S/Z = sluch = poznávání zvuku předmětů, rytmizace svého jména, zrak = Kimovy hry

Pohyb = různé obměny chůze, střídání chůze a běhu dle signálu a tempa, zdravotní cviky pro správné držení těla, správný postoj, prvky jógy pro děti, hudebně-pohybové hříčky, pantomima

ŘÍJEN

Téma: Podzimní putování

Podtéma:

 • Malíř podzim kreslí v přírodě (znaky podzimu, pozorování proměn přírody, kalendář počasí, vítr a déšť, odlet ptactva – čáp, činnosti motivované podzimem) 1 týden
 • Čas jablíčkové vůně (plody zahrady, vše o jablku, první vaření, bezpečnost při manipulaci s kuchyňským náčiním, zaměstnání kuchařka, experimenty, pozorování, ochutnávky) 2 týdny
 • Bacil není můj kamarád (zdravá strava a zdravý životní styl pro mé tělo, péče o zuby) 1 týden
 • Podzimní strašení (Halloween) – tvoření z dýní, rej strašidýlek

Pohádka: Jak hříbek vyrostl

Projekt: Jablko, Zdravé zoubky

G = klikyháky, kruhy-jablko

M = moje míra – porovnávání vlastní výšky, třídění předmětů dle daného kritéria – jablko, hrušky, švestky – druh, velikost, barva

L = hlásky zubodásňové D T N, měkkopatrové K G CH, antonyma, přídavná jména, zvukomalebné slabiky

S/Z = sluch – rýmování, nácvik jednoduchých říkadel, zrak – opakování určitých vzorů při řazení, hlasová modulace při dramatizaci, Super single songs – poslech jiného jazyka

Pohyb = cvičení s míčky, hod horním obloukem na cíl, do dálky, seznamování s overbally, chůze po nerovném terénu, šikmé ploše, lezení po ribstolech, přeskoky nízkých překážek plynule za sebou

LISTOPAD

Téma: Foukej, foukej větříčku

Podtéma:

 • Draka nehledej jen v pohádkách (listí ve větru – rozmanitost tvarů a barev, hrátky s listy, emoce – dračí nálady) 1 týden
 • Co nám les nadělil (strom – symbol života, druhy stromů a jejich plody, experimenty s přírodním materiálem, materiál dřevo, volně žijící zvěř – ježek, jelen, zaměstnání – hajný) 2 týdny
 • Lékaře se nebojíme (moje tělo a jeho funkce, zaměstnání lékař, zdravotní sestra) 1 týden

Projekt: Stromy

Pohádka: O Smolíčkovi

G = horizontální čára zleva doprava

M = vzájemná poloha dvou objektů (před, za, pod, nad, vedle), rozmístění předmětů dle nákresu, zakreslování předmětů dle diktátu – červený míč pod stolem, zelený míč na stole apod., porovnávání objemu – hra s rýží, tvoření cest – krátká, delší, nejdelší, jednoduché labyrinty

L = hlásky retozubné V F, tvorba L, zdrobněliny – stupňování, popis obrázku, opakování řady slov, významové kategorie, analýza slov = rytmizace

S/Z = sluch – rozlišování zvuků , lokalizace zvuku, zrak – práce se stavebnicemi a kostkami – Smolíčkova světnička

Pohyb = cvičení s tyčemi, překážkové dráhy, skoky jednonož, skoky do stoje rozkročného, seskoky z vyvýšené roviny, různé druhy lezení, jemná motorika – prstová cvičení

PROSINEC

Téma: Vánoční čas

Podtéma:

 • Čerte, čerte, čertíku (čertí rej a příchod anděla, advent, příprava na vánoční jarmark – spolupráce s obcí) 1 týden
 • Vánoční čas (příběh O narození Ježíška – dle schopností dětí, O jedličce, vánoční tradice a zvyky-pečení cukroví, strojení vánočního stromečku, vánoční koledy, vánoční nadílka, vzájemné obdarovávání, vnímání slavnostní atmosféry, společné vánoční posezení s rodiči) 2 a 1/2 týdne

Vánoční posezení s rodiči

Projekt: Darování

Pohádka: příběh O narození Ježíška, O jedličce

G = ovál, modelování tvarů

M = geometrické tvary – ploché, 3D – koule – vánoční ozdoba, krychle – dárek

L = hlásky BĚ PĚ MĚ VĚ, množné číslo – 1 koulička, 2 kouličky, nácvik delší veršované pohádky, hlasová modulace

S/Z = sluch – poslech koled – rozeznávání jednotlivých nástrojů, pomalé, rychlé tempo, rytmizace, slavnostní nálada, zrak – vkládání tvarů na dané místo, vyhledat známý obrázek na pozadí, opakování určitých vzorů při řazení

Pohyb: taneční prvky, rytmizace s hrou na tělo (2/4, 3/4 takt), vázané kruhy, házení míče na zem s chytáním

LEDEN

Téma: Ledové království

Podtéma:

 • Kdepak ptáčku hnízdo máš (poznávání světa ptáků – druhy, znaky, obživa, péče o ptactvo v zimě) 1 týden
 • Postavil jsem sněhuláka (znaky zimy, proměny přírody vlivem teploty, mapování teploty – zaměstnání meteorolog, experimenty s vodou = změny skupenství, dle podmínek hry se sněhem, hrátky na sněhu) 1 týden
 • Až já budu velká, bude ze mě… (co dělá maminka, tatínek – seznamování se základními profesemi dospělých a jejich významem, anketa „Čím bych chtěl(a) být, až budu velký(á), námětové hry, práce s pohádkou O třech prasátkách) 2 týdny

Projekt: Ptáci, Postavíme dům

Pohádka: O třech prasátkách

G = svislá čára, vodorovná čára = žebřík

M = řazení – vysoký, vyšší, nejvyšší, tvoření skupin dle dvou kritérií

L = hlásky Ď Ť Ň, hláska na začátku slova, slovesa, dějová posloupnost, přechylování – lyžař, lyžařka

S/Z = sluch – vyhledávání a tvoření rýmů, určování počtu slabik ve slově, krátká, dlouhá slova – myš – myška, zrak – řazení prvků zleva doprava, odlišit obrázek v řadě lišící se detailem

Pohyb: akrobatické prvky – převaly, kolébka, kotoul, vztyk ze sedu křižného bez dopomoci, prolézání tunelem, střídání postojů a poloh dle pokynu, cvičení na stanovištích, cvičení s kroužky

ÚNOR

Téma: Poznáváme svět

Podtéma:

 • Co děláme celý den a celý rok (kalendář – měsíce, dny v týdnu, roční období, střídání den a noc, časová posloupnost – ráno, poledne, večer) 1 týden
 • Děti, pozor červená (základy dopravní výchovy – bezpečnost na komunikacích, dopravní prostředky a jejich význam pro člověka, dopravní značky, semafor, seznamování s mapou, pozitiva a negativa dopravy pro planetu) 2 týdny
 • Čistá příroda (třídíme odpad, základy ekologického cítění)
 • Maškarní dovádění (tradiční karneval – rej masek, soutěže, diskotéka, význam masopustu) 1 týden

Projekt: Cestujeme, Aby se nic nestalo

Pohádka: s dopravní tématikou

G = horní oblouk

M = porovnávat předměty přiložením k sobě – pojmy krátký, dlouhý – Kolik tyček měří hrana stolu…?, porovnávání počtu prvků – více, méně, stejně

Sledování předem dané cesty – zakreslování dané linie, určování kratší, delší cesty

L = hlásky C S Z, synonyma – slova se stejným významem podobně znějící, antonyma – protiklady, homonyma – slova stejně znějící s rozdílným významem, vnímání délky samohlásky ve slabice, slově

S/Z = sluch – rozlišování zvuků v okolí, vyhledávání a tvoření rýmů, určování počáteční hlásky ve slově, zrak = dokreslování objektů, Kimovy hry

Pohyb: cvičení rovnováhy na zvýšené ploše – kladinky, cvičení s padákem

BŘEZEN

Téma: Hřej sluníčko, hřej

Podtéma:

 • Příroda se probouzí (znaky jara) 1 týden
 • Vstávej semínko, holala (rostliny – význam a jejich podmínky k životu, pokusy se semeny, základy jednoduchého pěstování, tvorba herbáře, profese zahradník, zahradní architekt, první jarní květiny, barvy a vůně kolem nás, včelí úl) 2 týdny
 • Domácí a hospodářská zvířata, jejich mláďata (zvířátka na statku, charakteristické znaky, mláďata, užitek) 1 týden

Projekt: Včela

Pohádka: Jak včelička zachránila králíčka

G = dolní oblouk, vlna

M = uvědomování si různých možností uspořádání tříprvkové skupiny, pravolevá orientace

L = hlásky R Ř, pojmenování charakteristické vlastnosti – citrón kyselý, cukr sladký, tvoření jednoduchých vět s daným podnětem, reprodukce pohádky

S/Z = sluch – sluchové pexeso – zvukomalebné slabiky – zvuky zvířat, rozeznávání rozličných zvuků zvířat dle zvukového záznamu, probuď se na hlásku…, zrak – přiřazování – stíny, puzzle

Pohyb: taneční prvky –přísuny, cval, poskoky, otočky, změny směru, jednoduché prvky aerobiku

DUBEN

Téma: Každé zvířátko má svůj domov

Podtéma:

 • Domácí zvířata a jejich mláďata (psí živočichopis, význam psovod) 1 týden
 • Svátky jara (znaky jara, Velikonoce) 1 týden
 • Zvířátka ve volné přírodě (co se děje v lese, na louce, u vody, jak se chováme v přírodě, koloběh vody) 2 týdny
 • Půjdu k zápisu (dovednosti předškoláka) 1 týden

Velikonoční dílničky

Projekt: Velikonoce – slepice

Pohádka: O pejskovi a kočičce

G = „ostré zuby“

M = číselná řada 1-10, vpravo – vlevo, diktát – nahoře vpravo, dole vlevo, uprostřed na druhém řádku (pro předškoláky)

L = hlásky Č Š Ž, počet slabik ve slově – grafický záznam, využití bzučáku

S/Z = sluch – počáteční hláska ve slově, určování délky samohlásky ve slově, zrak = sestavování obrazců z částí

Pohyb: cvičení s netradičním náčiním, přeskoky různě vysokých překážek, cvičení s gymbally

KVĚTEN = vše kolem nás kvete

Téma: Kytička pro maminku

Podtéma:

 • Moje maminka má svátek (Co všechno pro nás dělá maminka – anketa, Kdy je maminka nejkrásnější – anketa, jak mamince udělat radost, vše o mamince, básně a písně o mamince, výroba dárků ke Dni matek) 2 týdny
 • Máma a táta = MÁTA (role maminky a tatínka v naší rodině, pojem rodina) 1 týden
 • Maminčina zahrádka (pozorování rozkvetlé přírody, seznamování s bylinkami, péče o bylinkovou zahrádku na školní zahradě, herbář) 1 týden

Posezení s maminkami

Pohádka: O červené Karkulce, Hrnečku, vař, (poezie, próza)

G = horní smyčka

M = rozklad souboru 2-4 prvků, opis číslic, sestavování číselné řady 1-10, doplňování chybějících čísel

L = opakování hlásek, skládání slov = p-e-s=pes, grafický záznam – počet slabik ve slově, dlouhé, krátké hlásky ve slabikách, Čtveřice obrázků – popis děje jednoduchou větou, dějová posloupnost), plynulý, výrazný přednes textu, modulace hlasu odpovídající textu, zapamatování si delšího textu

S/Z = sluch-rozlišování známých zvuků, intenzity zvuků, zrak – Kimovy hry

Pohyb: plazení po lavičce, výskoky na lavičku, přeskoky lavičky, hody na cíl horním obloukem, házení a chytání míče ve dvojicích, hudebně-pohybové hry

ČERVEN = jahody se červenají

Téma: Náš svět

Podtéma:

 • Je nám dobře na světě (oslava MDD, loučení s předškoláky, hry, soutěže, přichází léto) 2 týdny
 • Naše krásná planeta Země (kontinenty, cizokrajná zvířata) 1 týden
 • Tajemný vesmír (planety) 1 týden

Projekt: Rok mýma očima – tvorba vlastní knížky

Slavnostní rozloučení s předškoláky

G = dolní smyčka, fiktivní písmo

M = rozklad souboru 2-6 prvků

L = logopedický maraton – plnění logopedických hříček, úkolů na stanovištích

S/Z = sluch – kdo se ukrývá pod padákem – poznávání kamaráda dle hlasu, zrak – jmenuj, co vidíš

Pohyb: pohybové hry dle výběru dětí, pohybové soutěže ve družstvech

Celoroční aktivity

 • Angličtina pod vedením p. uč. Bezroukové
 • Dovednosti předškoláka (práce ve skupinách – předškolní aktivity)
 • Dítě v pohybu (pravidelné cvičení s využitím náčiní, nářadí v obecním sále)
 • ICT (výuka s tablety)
 • Zakládání bylinkových záhonků a péče o ně na školní zahradě

Čtvrtletní aktivity

 • Keramika pod vedením p. uč. Podané