Zápis

Výsledky zápisu do MŠ Dříteč

MATEŘSKÁ ŠKOLA DŘÍTEČ,    OKRES PARDUBICE

Tel.: 606 631 763 www.zsdritec.cz

e-mail:  reditel@zsdritec.cz, ID datové schránky: 6q6vtp4

ZÁPIS DO MŠ

Ve čtvrtek 12. května 2022

 8,00 – 11,00 a  13,00 – 17,00 hodin

S sebou si vezměte občanský průkaz, dále rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Přihláška se podává v den zápisu – vyplněná a potvrzená od lékaře – osobně vedoucí paní učitelce MŠ –

– Aleně Souralové, DiS. – budova bývalé fary.

Rodiče se dostaví k zápisu i se svým dítětem, které chtějí zapsat.

Pokud se k zápisu ve stanovený den nemůžete dostavit, kontaktujte nás telefonicky, datovou schránkou nebo mailem.

Podání žádosti – čtěte pozorně až do konce

Ve dne 12. 5. 2022

Žádost si stáhněte na našem webu. Můžete si ji vyzvednout i v listinné podobě po telefonické domluvě s ředitelkou školy (606 631 763)

Žádost se podává osobně v den zápisu v budově bývalé fary.

Nezapomeňte uvést datum narození dítěte a datum narození zákonného zástupce, dále kontakt na zákonného zástupce – telefon a e-mail.

Nezapomeňte sebou donést kopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře přímo na Žádost o přijetí. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Výsledky zápisu budou zveřejněny nejdéle 16. 6. 2022 na vývěsce školy (před školní budovou), na webu školy.

Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy

Ve Dřítči dne 9. 4. 2022