1. třída Žabičky

Provozní doba 1. třídy – Žabičky

pondělí až pátek 6,30 – 16,30 hod.

Třídní vzdělávací plán

„Celým rokem krok za krokem“

pro školní rok 2023/2024

I. Třída

Motto:
„Hrajeme si, povídáme, ve školce se dobře máme. Kdo může za úsměv všech, přece třída ŽABIČEK.“

Charakteristika TVP:

Třídní vzdělávací plán je v souladu s cíli předškolního vzdělávání. Vychází z potřeb a zájmu dětí, z jejich přirozeného vývoje a konkrétních podmínek mateřské školy.

TVP odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby reprezentoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost
 • Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí adekvátně k věku

TVP je zpracován do samostatných bloků. Každý blok je motivován charakterizujícím ročním obdobím, proměnami přírody v daném ročním období a zvyky, které se v daném období nachází.

TVP je plánován v souladu s ŠVP.

Prolínají se v něm všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání – oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.

Harmonické vztahy, prostředí a harmonická atmosféra jsou základem pro úspěšný průběh předškolního vzdělávání a celkový rozvoj dětské osobnosti. Naším cílem je spokojený kolektiv, navazování a prohlubování přátelských vztahů, rozvíjení empatického vnímání, soudržnost a schopnost uvědomění si, že JÁ A TY JSME MY. Z toho vychází vzájemná tvorba třídních pravidel, průběžné řešení problémových situací, prosociální hry, komunitní kruhy, kooperace při hrách a činnostech, oslava narozenin, společné akce s rodiči, spolupráce se ZŠ, fyzické aktivity pro posílení dětské psychiky.

Metody vzdělávání

 • Spontánní učení – pozoruji, napodobuji
 • Řízené učení – dospělý udává směr
 • Situační učení – když chceme učit děti o přírodě, vyrazíme do přírody
 • Sociální učení – žiji v kolektivu, učím se chápat jeho zákonitosti a začlenit se tak, aby mi bylo dobře
 • Prožitkové učení – prožitek umocní poznání
 • Kooperativní učení – Spoluprací vymyslíme více
 • Integrované vzdělávání – děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Motorické učení
 • Slovní učení

Formy vzdělávání

 • Spontánní sociální učení
 • Vyvážené spontánní a řízené aktivity
 • Individuální činnosti a v menších skupinkách
 • Komunitní kruh
 • Frontální činnosti

Očekávané poznatky, hodnoty, postoje u dětí

 • Samostatnost
 • Kamarádství
 • Poznávání sebe sama, druhých
 • Posílení sebedůvěry
 • Tvorba zodpovědnosti za své chování a činy
 • Seznámení se svým okolím, lidmi, přírodou, zvyky, tradicemi
 • Umět si poradit a řešit problémy adekvátně k věku
 • Radost z objevování, poznání, seznamování, tvoření

Zaměříme se na

 • Rozvíjení prosociálního chování – třídní pravidla, emoce, vzájemné vztahy, hodnoty, harmonie v kolektivu
 • Rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností – logo hrátky, poslech a dramatizace pohádek, rytmické a sluchové hry, poznávání písmenek, vyjadřování myšlenek
 • Prohlubování poznatků o přírodě, její proměny, vnímání sounáležitosti s přírodou a úcty k ní – přímé pozorování, experimenty, péče o ptactvo v zimním období, poslech příběhů z přírody, projekty zaměřené na přírodu
 • Pohybové aktivity – spontánní, řízené, využití rozmanitého náčiní, nářadí, venkovní aktivity, zahrada
 • Vytváření podmínek pro tvořivost, samostatnost, kooperaci
 • Rozvíjení hudebních dovedností – použití hudebních nástrojů, sborový zpěv pod vedením paní učitelky ze základní školy
 • Vnímání časové posloupnosti – ráno, poledne, večer, den x noc, roční období
 • Upevňování praktických dovedností v sebeobsluze – hygienická pravidla, základy stolování, pořádek ve věcech, úklid hraček na své místo
 • Bezpečné prostředí – dodržování předem daných pravidel

Plán po měsících

Září

Porozumění

Umění chápat myšlenky, pocity a chování druhých, schopnost chápat souvislosti věcí v životě.“

Já a Ty jsme my

 • Já a moje školka – 2 týdny

Cíle: seznámení s prostředím MŠ (kam si odkládám věci, kde si můžu hrát, kreslit, číst, kde je WC, umývárna, jídelna), seznámení s kamarády a zaměstnanci MŠ (vzájemně se poznáváme, známe jména kamarádů), seznámení se základními pravidly společného soužití v MŠ, co všechno můžeme společně dělat, rozvoj počátečního prosociálního chování a postojů k druhým

 • Já a moji kamarádi – 2 týdny

Cíle: navazování dětských přátelství, rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, naučit děti přizpůsobit se základním požadavkům MŠ, respektovat dospělého, ostatní děti, jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti, uvědomovat si vlastní identitu, svou roli, rozvoj komunikativních dovedností, začlenění mezi vrstevníky, hledání pravidel soužití

= rozvoj hrubé motoriky – běh, skok, poskok                       S/Z = sluchové – poznávání zvuků,

          zrakové – vyhledávání prvku v obrázku


Říjen

Samostatnost

„Umění postarat se sám o sebe, dokázat něco sám.“

Barvy podzimu

 • Plody naší zahrady – 1 týden

Cíle: pojmenování ovoce a zeleniny, seznamování s ovocem a zeleninou pomocí smyslů, příprava zahrady na zimu, využití technických přístrojů – sklizeň řepy, brambor …, význam lidské práce, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • Jablíčkohraní –1 týden

Cíle: pomocí projektu „Jablíčkohraní“ zapojení rodičů do spolupráce s mateřskou školou, pomocí všech smyslů seznámení s úpravou a využitím ovoce a zeleniny, význam pro zdraví člověka – pojem vitamíny

 • Začíná foukat – 1 týden

Cíle: ve spojení s pozorováním vést děti k chápání změn v podzimní přírodě – barvy, tvary a vůně květin, změny počasí – pozorování „na vlastní kůži“; vnímání barev a tvarů v přírodě i kolem sebe, rozvíjení paměti, fantazie, představivosti

 • Skřítek Podzimníček – 1 týden

Cíle: práce s přírodním materiálem, využívání všech smyslů při jeho bližším zkoumání, pozorování a prohlubování poznatků o podzimní přírodě v lese, v parku – listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, lesní plody (houby jedlé i nejedlé)

 • Podzimní strašení – 1 týden

Cíle: dušičky – tradice vzpomínání na zesnulé, Halloween oslava svátků duchů a strašidel, rozvíjení fantazie a představivosti v tvořivých estetických činnostech, práce s přírodním materiálem

= třídění prvků podle barvy                      = popis prvků na obrázku, reprodukce říkanky, básničky


Listopad

Samostatnost

„Umění postarat se sám o sebe, dokázat něco sám.“

Co ukrývá les

 • Strom – symbol života – 1 týden

Cíle: záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností, rozvoj estetické a tvůrčí kreativity, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného – strom má kořeny v zemi a k výšinám upíná své větve, dítě má pevné zázemí a rozvíjí fantazii a nadšení z nových věcí

 • Lesní zvířátka – 2 týdny

Cíle: seznámení se s tím, jak se příroda připravuje na zimu, přezimování živočichů, kteří ptáci odlétli do teplých krajin, jak musíme v zimě pečovat o přírodu, vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti s přírodou, pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému lesa

 • Cvičení ke zdraví – 1 týden

Cíle: upevňování poznatků o těle a zdraví, pojmenování částí těla, k čemu slouží, co vše ukrývá tělo uvnitř, zdravý životní styl – co mi prospívá a co mi škodí, seznámení s pěti smysly člověka, otužování

G = rozvoj jemné motoriky – práce se stavebnicemi, puzzle        = seznámení s číselnou řadou – říkanky

L = A, E                                                                                            S/Z = zrakové cvičení – Kimova hra

11. listopadu – svatý Martin

Akce pořádaná školou, které se zúčastníme společně s dětmi. Pečení perníčků s dětmi.


Prosinec

Laskavost

„Umění jednat citlivě a láskyplně s porozuměním k pocitům a potřebám druhých“

Kouzlo Vánoc

 • Čerte, čerte, čertíku / Pohádková fantazie – 2 týdny

Cíle: příprava společné slavnosti k přivítání Mikuláše a čerta, oslava adventní doby, navazovat atmosféru pohody, porozumění, rozvíjení esteticky tvůrčích činností slovesné a literární, estetické dovednosti – výtvarné, hudební a dramatické

Cíle: poznávání a vytváření základů pro práci s informacemi, poznávání významu a krásy knihy, vzbudit zájem o knihy, postupně se seznamovat s hrdiny pohádek, porovnávat je, určovat jejich vlastnosti, rozdíly, rozvoj řečových a jazykových dovednosti, rozvoj a kultivace paměti

 • Čekáme na Ježíška – 1 týden

Cíle: připomínat dětem a oživovat tradiční lidové zvyky a tradice vánočních svátků, seznamovat se s nimi prostřednictvím her, říkadel, vánočních koled, prohlubování kladných mezilidských vztahů rodinných i kamarádských, prožívat radost z možnosti obdarování, proč je důležité obdarovávat potřebné, těšit se z hezkých zážitků

G = rozvoj jemné motoriky – mačkání, stříhání,                       M = třídění podle velikosti – malý x velký

        celková manipulace s papírem             

L = procvičování pohyblivosti jazyka                                        S/Z = sluchové vnímání – lokalizace zvuku

      – motorické cviky       


Leden

Laskavost

„Umění jednat citlivě a láskyplně s porozuměním k pocitům a potřebám druhých“

Bílá zima

 • Zimní radovánky – 1 týden

Cíle: rozvoj pohybových dovedností na sněhu, seznamování se zimními sporty, rozlišovat aktivity, které podporují zdraví člověka, vytváření zdravých životních návyků a postojů, rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinace a rozsah pohybu

 • Bude zima, bude mráz – 1 týden

Cíle: označení přírodních jevů v zimním období, chápání změn počasí, prohlubovat poznatky o zvířatech žijících ve volné přírodě, vytváření kladného vztahu k přírodě – péče o ptactvo, pozorování stop ve sněhu

 • Voda teče, vítr fouká, oheň pálí – 2 týdny

Cíle: experimenty s materiálem a předměty; motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla, piktogramy)

 • Skřítek Pořádníček – 1 týden

Cíle: ekologicky motivované herní aktivity, rozlišovat, co prospívá přírodě a co jí škodí, podporovat   a rozvíjet představu o tom, jak vypadá planeta Země, přivést děti k poznání, že Země je naším společným domovem, objevovat možnosti, jak můžeme o naši planetu pečovat – sběr papíru, třídění odpadků, udržovat pořádek

= uvolnění celé ruky – svislá čára, cviky                M = množství do pěti

= rozhovory, říkanky, A, E, P                                   S/Z = zraková diferenciace – odliší výrazně jiný obr. v řadě


Únor

Starostlivost

„Schopnost pečovat o věci či o někoho, snaha o to, aby něco dobře dopadlo“

Poznáváme svět

 • Můj den, můj rok – 2 týdny

Cíle: poznávání časových vztahů ve spojení s činnostmi, které pravidelně vykonáváme, pojmy – ráno, poledne, odpoledne, večer, dny v týdnu, rok – kalendář, roční období

 • Povolání a řemesla – 1 týden

Cíle: získávání poznatků o tom, co kdo dělá – profese, zaměstnání, hra – práce, volná činnost, cílená činnost, pojmenovat vše čím je obklopeno, péče o tyto předměty, vážit si jich, motivované manipulace s předměty, upevňování morálních hodnot – vážit si výsledků lidské práce

 • Masopustní rej – 1 týden

Cíle: seznámení s tradicemi souvisejícími s koncem zimy, výroba masek, všímat si tradičních kostýmů, barev a chování maškar, vnímání rozdílů mezi tělem lidským a zvířecím, společný rej masek

= uvolnění celé ruky – vodorovná čára, cviky        M = třídění dle druhů, tvoření skupin

= M, B                                                                         S/Z = sluchové vnímání – pozná předměty podle zvuku

                                                                                               zrakové vnímání – rozlišení barevnosti objektů


Březen

Starostlivost

„Schopnost pečovat o věci či o někoho, snaha o to, aby něco dobře dopadlo“

Hřej, sluníčko hřej

 • Příroda se probouzí/Vynášení Morany– 2 týdny

Cíle: ve spojení s pozorováním vést děti k chápání změn a proměn přírody v předjaří, první poslové jara, nový život ve větvičkách, keřů a v trávě, lidové pranostiky

Cíle: rozloučení se zimou, přiblížení lidových tradic, nácvik společných písní a básní o Moraně, procházka k Labi, vyprávění o lidových tradicích, jak žili naši předci dříve

 • Mláďátka – 1 týden

Cíle: exkurze– hospodářská zvířata, pojmenování, jejich užitek a význam pro člověka, seznamování se s jejich mláďaty, rozvoj smyslového vnímání, tvořivého myšlení, rodí se mláďata nejen na farmě, ale i v lese – poučení o správném chování při nalezení mláďat v lese

Svátky jara

 • Velikonoce – 1 týden

Cíle: probouzet fantazii, představivost, radost z tvořivé práce, seznamování s tradicí a kulturou své země, vítání jara, Velikonoce, všímat si moudrosti v lidových pořekadlech, lidové pranostiky, seznamování se společenstvím trávy, květin, stromů, co potřebují k životu, růstu, péče o ně, jejich význam, všímat si rozmanitosti tvarů, barev

G = rozvoj jemné motoriky – navlékání, trhání, mačkání        = pojem – hodně x málo

L = procvičování pohyblivosti jazyka                                        S/Z = sluchové vnímání – říkanky, rozpočitadla


Duben

Zvídavost

„Touha objevovat svět kolem sebe a jeho zákonitosti, chuť zajímat se o sebe i druhé.“

Svátky jara

 • Naše farma – 1 týden

Cíle: zopakování ovoce a zeleniny, příprava zahrady na pěstování, co všechno můžeme pěstovat, co už na zahradě roste, rozdíl mezi domácími mazlíčky a hospodářskými zvířaty, jaký z nich máme užitek, rozvoj řečových a jazykových dovedností – nápodoba řeči zvířat

 • Jaro v trávě – 2 týdny

Cíle: probouzet představivost, radost z tvořivé práce, vítání jara, seznamování se společenstvím trávy, květin, stromů, co potřebují k životu, růstu, péče o ně, jejich význam, všímat si rozmanitosti tvarů, barev, zasadit si vlastní zeleninu

 • Děti pozor, červená –  1 týden

Cíle: prohlubování poznatků o dopravních prostředcích, upevňování pravidel bezpečného chování v dopravním provozu, značky pro chodce, semafor, vytváření základů pro práci s informacemi – jízdní řád, mapa, seznamování s technickým pokrokem ve vývoji dopravních prostředků, bezpečnost při jízdě autem, na kole

 • Čarodějky dobrodějky – 1 týden

Cíle: připomenutí tradice pálení čarodějnic, rozvoj tvořivých činností dětí v oblastech estetických a jazykových dovedností, pohybových aktivit a obratnosti, poznatky o ochraně vlastního zdraví, propojení života rodiny s činností mateřské školy, vnímat přírodu jako možnost přírodní léčby, možnost využití protidrogové prevence

G = uvolnění celé ruky – kruh, cviky                                        M = třídění podle druhu, pojem menší větší

L = rozvoj motoriky mluvidel – napodobování zvuků         S/Z = zrakové vnímání – odlišení figury a pozadí


Květen

Zvídavost

„Touha objevovat svět kolem sebe a jeho zákonitosti, chuť zajímat se o sebe i druhé.“

Vše kolem nás kvete

 • Moje maminka – 1 týden

Cíle: posilovat citové vztahy k mamince, vést děti k projevu lásky, pozornosti k mamince, společná oslava ke dni Svátku matek, poznávat roli ženy, matky v rodině; uvědomit si význam rodiny, posilovat vztahy k členům rodiny, poznávat role muže, otce v rodině, seznámit se s narozením dítěte a s péčí o miminko, vést děti k vědomí, že každý někam patříme, máme svoji rodinu, svůj domov

 • Barvy kolem nás/Barevný vesmír – 2 týdny

Cíle: co je barva, jak vzniká, pokusy s mícháním barev; vytváření povědomí o existenci vesmíru, co je hvězdárna a hvězdy, Slunce, Měsíc, planety, astronaut, kosmická loď apod.

 • Každý jsme jiný/Den dětí – 1 týden

Cíle: Vycházky do přírody, seznamování se s biotopem lučních a vodních živočichů, pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku, kdo a proč žije v určitém prostředí, chování v přírodě ve vztahu ke zvířatům, neubližovat, ochraňovat;

poznávání ekosystému – les, poušť, moře, kdo tu žije, cizokrajná zvířata, porovnávání ekosystémů, chování v přírodě – uvědomovat si nebezpečí, které přichází z přírody

G = uvolnění celé ruky horní oblouk                           = pojmy, vztahy – VĚTŠÍ x MENŠÍ, vyšší x nižší

L = I, O                                                                           S/Z = sluchové vnímání – zopakování vět ze čtyř slov


Červen

Zvídavost

„Touha objevovat svět kolem sebe a jeho zákonitosti, chuť zajímat se o sebe i druhé.“

Těšíme se na léto

 • Voda, voděnka/ Skřítek cestovatel – 2 týdny

Cíle: poznávání přírodních a kulturních krás, výlety do přírody, za kulturními památkami, osvojování si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí, zvažovat situace z hlediska bezpečí, radostné loučení s kamarády se školkou; seznámení s letními sporty, bezpečném chování při sportování, letní počasí, správné chování na sluníčku, barvy a vůně léta, základní dovednosti táborníka

 • Exotická zvířata – 1 týden

Cíle: seznamování se zvířaty ekosystémů pouště, moře, savan, pralesa, (Safari, ZOO), porovnávání cizokrajných zvířat a zvířat naší přírody

 • Rozloučení – 1 týden

Cíle: poznávání přírodních a kulturních krás, výlety do přírody, za kulturními památkami, osvojování si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí, zvažovat situace z hlediska bezpečí, radostné loučení s kamarády se školkou

G – vodorovná, svislá čára, kruh                      Mpojmy, vztahy – třídění podle tvaru  

S/Z – zrakové vnímání – vyhledávání částečně ukrytých objektů v obrázku