2. třída Veverky

Provozní doba 2. třídy – Veverky

Po až Pá 6,30 – 16,00 hod. (16,00 – 16,30 hod. jsou děti ve 3. třídě)

Třídní vzdělávací plán

„Celým rokem krok za krokem“

pro školní rok 2023/2024

II. Třída

Motto: „Každý krůček dál mě láká, s ctnostmi rostu v předškoláka.“

Charakteristika TVP

Třídní vzdělávací plán je v souladu s cíli předškolního vzdělávání. Vychází z potřeb a zájmu dětí, z jejich přirozeného vývoje a konkrétních podmínek mateřské školy.

TVP odpovídá základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby reprezentoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost
 • Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí adekvátně k věku

TVP je zpracován do samostatných bloků. Každý blok je motivován charakterizujícím ročním obdobím, proměnami přírody v daném ročním období a zvyky, které se v daném období nachází.

TVP je plánován v souladu s ŠVP.

Prolínají se v něm všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání – oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.

Harmonické vztahy, prostředí a harmonická atmosféra jsou základem pro úspěšný průběh předškolního vzdělávání a celkový rozvoj dětské osobnosti. Naším cílem je spokojený kolektiv, navazování a prohlubování přátelských vztahů, rozvíjení empatického vnímání, soudržnost a schopnost uvědomění si, že JÁ A TY JSME MY. Z toho vychází vzájemná tvorba třídních pravidel, průběžné řešení problémových situací, prosociální hry, komunitní kruhy, kooperace při hrách a činnostech, oslava narozenin, společné akce s rodiči, spolupráce se ZŠ, fyzické aktivity pro posílení dětské psychiky.

Metody vzdělávání

 • Spontánní učení – pozoruji, napodobuji
 • Řízené učení – dospělý udává směr
 • Situační učení – když chceme učit děti o přírodě, vyrazíme do přírody
 • Sociální učení – žiji v kolektivu, učím se chápat jeho zákonitosti a začlenit se tak, aby mi bylo dobře
 • Prožitkové učení – prožitek umocní poznání
 • Kooperativní učení – Spoluprací vymyslíme více, zapojujeme děti do vytváření činností
 • Integrované vzdělávání – děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Motorické učení
 • Slovní učení

Formy vzdělávání

 • Spontánní sociální učení
 • Vyvážené spontánní a řízené aktivity
 • Individuální činnosti a v menších skupinkách
 • Komunitní kruh
 • Frontální činnosti-vědomosti získané touto formou je lepší dětem předškolního věku prezentovat učením prožitkovým, nebo zařadit více možností (Komenského přístup, učení hrou, frontální učení je vhodnější pro starší školní věk.)

Očekávané poznatky, hodnoty, postoje u dětí

 • Samostatnost
 • Kamarádství
 • Poznávání sebe sama, druhých
 • Posílení sebedůvěry
 • Tvorba zodpovědnosti za své chování a činy
 • Seznámení se svým okolím, lidmi, přírodou, zvyky, tradicemi
 • Umět si poradit a řešit problémy adekvátně k věku
 • Radost z objevování, poznání, seznamování, tvoření

Zaměříme se na

 • Rozvíjení prosociálního chování – třídní pravidla, emoce, vzájemné vztahy, hodnoty, harmonie v kolektivu
 • Rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností – logo hrátky, poslech a dramatizace pohádek, rytmické a sluchové hry, poznávání písmenek, vyjadřování myšlenek
 • Prohlubování poznatků o přírodě, její proměny, vnímání sounáležitosti s přírodou a úcty k ní – přímé pozorování, experimenty, péče o ptactvo v zimním období, poslech příběhů z přírody, projekty zaměřené na přírodu, uklízíme okolí naší mateřské školy
 • Pohybové aktivity – spontánní, řízené, využití rozmanitého náčiní, nářadí, venkovní aktivity, zahrada, netradiční využití přírody, stromů, keřů, pařezů apod.
 • Vytváření podmínek pro tvořivost, samostatnost, kooperaci
 • Rozvíjení hudebních dovedností – použití hudebních nástrojů, sborový zpěv pod vedením paní učitelky ze základní školy
 • Vnímání časové posloupnosti – ráno, poledne, večer, den x noc, roční období, měsíce v roce
 • Upevňování praktických dovedností v sebeobsluze – hygienická pravidla, základy stolování, pořádek ve věcech, úklid hraček na své místo
 • Bezpečné prostředí – dodržování předem daných pravidel
 • Neřešit před dětmi pracovní záležitosti

Plán po měsících

ZÁŘÍ

Porozumění

Umění chápat myšlenky, pocity a chování druhých, schopnost chápat souvislosti věcí v životě.“

Já a Ty jsme my

  • Já a moje školka                                                     1 týden

Cíle: seznámení s prostředím MŠ (kam si odkládám věci, kde si můžu hrát, kreslit, číst, kde je WC, umývárna, jídelna), seznámení s kamarády a zaměstnanci MŠ (vzájemně se poznáváme, známe jména kamarádů), seznámení se základními pravidly společného soužití v MŠ, co všechno můžeme společně dělat, rozvoj počátečního prosociálního chování a postojů k druhým

 • Já a moji kamarádi                                                  1 týden

Cíle: navazování dětských přátelství, rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, naučit děti přizpůsobit se základním požadavkům MŠ, respektovat dospělého, ostatní děti, jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti, uvědomovat si vlastní identitu, svou roli, rozvoj komunikativních dovedností, začlenění mezi vrstevníky, hledání pravidel soužití

  • Já a moje rodina                                                       1 týden

Cíle: vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, rozvíjení citových vztahů k rodině, uvědomovat si hodnotu lidské práce – péče rodičů, uvědomovat si vlastní roli v rodině, porovnávání odlišností prostředí rodinného, školního, společenského

vytváření vztahu k obci, k místu, kde žijeme, umět je pojmenovat, orientace v okolním prostředí – okolí MŠ, domova

  • Plody naší zahrady                                                  1 týden

Cíle: pojmenování ovoce a zeleniny, seznamování s ovocem a zeleninou pomocí smyslů, příprava zahrady na zimu, využití technických přístrojů – sklizeň řepy, brambor …, význam lidské práce, rozvoj řečových a jazykových dovedností

G -  mladší děti  - dráha, uvolnění ruky, sledování a nepřerušování linie, postava                 G -   předškoláci  - dráha se záhyby,  kruh - mlýnek

S  -  předškoláci – rozliší slova s vizuálním podnětem                                                            S  -  hra „ Na kukačku“, naslouchání pohádce, příběhu

M -  řazení, stavba komínu a opakování tří barev, malý, větší, největší, porovnávání podle velikosti

M – předškoláci – třídění podle dvou kritériií - barvy, tvaru, orientace v prostoru, pojmy vpravo na a vlevo nahoře, vpravo a vlevo dole-

L  -gymnastika mluvidel – M, B, P, četba před odpočinkem, Ř -  vyjadřovat srozumitelně svoje přání

Z – Kimovy hry, pozorování přírody, najdi obrázek  v řadě, lišící se tvarem

Pohyb –hudebně pohybové hry

PO -pojmy, vpředu a vzadu

Pohádka: Dle tématu a přání dětí (poslech, dramatizace, tvořivé činnost : „O řepě“

PO, ČO - činnosti obvyklé pro ráno

                                          ŘÍJEN

Samostatnost

„Umění postarat se sám o sebe, dokázat něco sám.“

Barvy podzimu

  • Jablíčkohraní                                                            1 týden

Cíle: pomocí projektu „Jablíčkohraní“ zapojení rodičů do spolupráce s mateřskou školou, pomocí všech smyslů seznámení s úpravou a využitím ovoce a zeleniny, význam pro zdraví člověka – pojem vitamíny

  • Začíná foukat                                                          1 týden

Cíle: ve spojení s pozorováním vést děti k chápání změn v podzimní přírodě – barvy, tvary a vůně květin, změny počasí – pozorování „na vlastní kůži“; vnímání barev a tvarů v přírodě i kolem sebe, rozvíjení paměti, fantazie, představivosti

  • Skřítek Podzimníček                                                1 týden

Cíle: práce s přírodním materiálem, využívání všech smyslů při jeho bližším zkoumání, pozorování a prohlubování poznatků o podzimní přírodě v lese, v parku – listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, lesní plody (houby jedlé i nejedlé)

  • Podzimní strašení                                                        1 týden

Cíle: dušičky – tradice vzpomínání na zesnulé, Halloween oslava svátků duchů a strašidel, rozvíjení fantazie a představivosti v tvořivých estetických činnostech, práce s přírodním materiálem

M - vyjádření počtu prvků, puntíky , pojmy nejmenší, největší, řazení                                        M  -  předškoláci -  třídění předmětů podle materiálu

L -  gymnastika mluvidel – D, T, N,                                                                                                       L - předškoláci K,G, CH    Ř - antonyma, přídavná jména

G – vytrhávání papíru, hra s přírodninami, čára svislá  - plot                                                           G -  předškoláci- kruh jablko, čára vodorovná a svislá - bažant

S – nácvik jednoduchých říkadel, poznávání písně dle melodie                                                       S předškoláci  - rozliší slova bez vizuálního podnětu

Z – najdi obrázek v řadě, který je jiný, barvy na obrázku, jakou barvu má…                                   Z -  předškoláci - figura pozadí, zrakové rozlišování v sadu

Pohyb –říkadla s pohybem, cvičení s míčky (jablko), nácvik hodu horním obloukem, chůze po nerovném terénu

Pohádka: „O strašidýlku“

LISTOPAD

Přátelskost

„Umění postarat se sám o sebe, dokázat něco sám.“

Co ukrývá les

 • Strom - symbol života                                                   1 týden

Cíle: záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností, rozvoj estetické a tvůrčí kreativity, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného –strom má kořeny v zemi a k výšinám upíná své větve, dítě má pevné zázemí a rozvíjí fantazii a nadšení z nových věcí

   • Lesní zvířátka                                                                1 týden

Cíle: seznámení se s tím, jak se příroda připravuje na zimu, přezimování živočichů, kteří ptáci odlétli do teplých krajin, jak musíme v zimě pečovat o přírodu, vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti s přírodou, pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému lesa

   • Počasí a já                                                                1 týden

Cíle: pozorování podzimního počasí (vítr, déšť, mlha…), pokusy s počasím, poznávání počasí všemi smysly, pobyt venku za každého počasí

   • Cvičení ke zdraví                                                     1 týden

Cíle: upevňování poznatků o těle a zdraví, pojmenování částí těla, k čemu slouží, co vše ukrývá tělo uvnitř, zdravý životní styl – co mi prospívá a co mi škodí, seznámení s pěti smysly člověka, otužování

 

G  -  skládání papíru, utíká myška-, let draka,  spojování bodů, rohlíky z modelíny, pečeme s dětmi     G - předškoláci kruh letokruhy  list – dokreslení oblého tvaru

M – předškoláci – třídění-kategorie                  M - pojmy první, poslední, uprostřed, vedle

L--  gymnastika mluvidel – A, E, I, O, U              L  - předškoláci -V, F, L                                                               

Z – najdi 5 rozdílů na obrázcích, figura a pozadí, najdi na velkém obrázku to, co je dole na malých obrázcích       Z - zrakové rozlišení, porovnej dvojici obrázků

S-  rozlišení slov s vizuálním podnětem-změna souhlásky                S -zopakuje čtyři nesouvisející slova a větu z pěti slov

Pohyb – dechová a relaxační cvičení, překážkové dráhy

Pohádka: dle tématu a výběru dětí

PROSINEC

Laskavost

„Umění jednat citlivě a láskyplně s porozuměním k pocitům a potřebám druhých“

Kouzlo Vánoc

  • Čerte, čerte, čertíku /Pohádková fantazie                   2 týdny

Cíle: příprava společné slavnosti k přivítání Mikuláše a čerta, oslava adventní doby, navazovat atmosféru pohody, porozumění, rozvíjení esteticky tvůrčích činností slovesné a literární, estetické dovednosti – výtvarné, hudební a dramatické

Cíle: poznávání a vytváření základů pro práci s informacemi, poznávání významu a krásy knihy, vzbudit zájem o knihy, postupně se seznamovat s hrdiny pohádek, porovnávat je, určovat jejich vlastnosti, rozdíly, rozvoj řečových a jazykových dovednosti, rozvoj a kultivace paměti

  • Zpívejme koledy                                                       1 týden

Cíle: seznamovat s hudebními nástroji a rytmickými nástroji Orffovy školy, postupně probouzet jemný dětský hlas a jeho příprava na melodický zpěv, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, zpívat a zároveň poslouchat ostatní děti ve sboru, učit se naslouchat

  • Čekáme na Ježíška                                                 1 týden

Cíle: připomínat dětem a oživovat tradiční lidové zvyky a tradice vánočních svátků, seznamovat se s nimi prostřednictvím her, říkadel, vánočních koled, prohlubování kladných mezilidských vztahů rodinných i kamarádských, prožívat radost z možnosti obdarování, proč je důležité obdarovávat potřebné, těšit se z hezkých zážitků

G -  lepení řetězů, kruhy opakované, obtahované                                                                                  G-  ovál  strom a šikmá čára stromeček - stromeček

M = geometrické tvary, pojmy z prostorové orientace-nahoře, dole                                                           M – předškoláci – počet jedna  až pět, pojem stejně

L = gymnastika mluvidel L (hra na čertíky), V, F                                                                                                         

S– poslech a zpívání koled, rozlišení slov s vizuálním podnětem-změna samohlásky                                S – vyhledá rýmující se dvojice, určí počet slabik

Z–spoj dvě poloviny obrázku, najdi stín, který je odlišný v řadě obrázků, zavřeme oči-relaxace             Z – figura a pozadí, rozpoznání tří předmětů

Pohyb – taneční prvky, čertí taneční škola

Pohádka: O Ježíškovi (Vánoční)

LEDEN

Laskavost

„Umění jednat citlivě a láskyplně s porozuměním k pocitům a potřebám druhých“

Bílá zima

    • Zimní radovánky                                                      1 týden

Cíle: rozvoj pohybových dovedností na sněhu, seznamování se zimními sporty, rozlišovat aktivity, které podporují zdraví člověka, vytváření zdravých životních návyků a postojů, rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinace a rozsah pohybu

 • Bude zima, bude mráz                                                1 týden

Cíle: označení přírodních jevů v zimním období, chápání změn počasí, prohlubovat poznatky o zvířatech žijících ve volné přírodě, vytváření kladného vztahu k přírodě – péče o ptactvo, pozorování stop ve sněhu

 • Voda teče, vítr fouká, oheň pálí                                 1 týden

Cíle: experimenty s materiálem a předměty; motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla, piktogramy)

 • Skřítek Pořádníček                                                   2 týdny

Cíle: ekologicky motivované herní aktivity, rozlišovat, co prospívá přírodě a co jí škodí, podporovat a rozvíjet představu o tom, jak vypadá planeta Země, přivést děti k poznání, že Země je naším společným domovem, objevovat možnosti, jak můžeme o naši planetu pečovat – sběr papíru, třídění odpadků, udržovat pořádek

G -  spoj čarou stejné předměty               G – předškoláci – horní a dolní oblouk vázaný                                                                        L- ˇĎ Ť, Ň

Z – najdi obrys, který je v řadě odlišný, opis                                                                                                               Z – předškoláci figura a pozadí, najdi šest rozdílů

M -- pojmy z prostorové orientace-vpředu, vzadu, daleko, blízko                                                                              M – předškoláci   -pojmy méně, vice, stejně

S  -  zopakování věty ze 4 souvisejících slov, zopakování 3 nesouvisejících slov                                     S – předškoláci-určí počáteční slabiku slova

Ř – spontánně vypráví dle obrázku                                                                                                     Ř – předškoláci – skloňuje a užívá všechny druhy slov, pozná nesmysl na obrázku

ÚNOR

Starostlivost

„Schopnost pečovat o věci či o někoho, snaha o to, aby něco dobře dopadlo“

Poznáváme svět

  • Můj den, můj rok                                                       1 týden

Cíle: poznávání časových vztahů ve spojení s činnostmi, které pravidelně vykonáváme, pojmy – ráno, poledne, odpoledne, večer, dny v týdnu, rok – kalendář, roční období

 

  • Povolání a řemesla                                                  1 týden

Cíle: získávání poznatků o